To Sult­ne Piger bli­ver en del af Frihedsbrevet

Nyheds­bre­vet Fri Tid bli­ver opru­stet med madan­mel­der-duo­en To Sult­ne Piger fra 1. decem­ber 2021.

Med deres bun­dær­li­ge, kon­tan­te og svært under­hol­den­de anmel­del­ser af dan­ske restau­ran­ter og spi­se­ste­der har To Sult­ne Piger sam­let sig en solid føl­ger- og fanska­re på deres Ins­ta­gram­pro­fil. Fle­re end 37.000 per­so­ner føl­ger med i de to ano­ny­me madan­mel­de­res beret­nin­ger og rap­por­ta­ger om stem­ning, mad og drik­ke på alt fra shawar­ma­ba­rer og smør­re­brød­skæl­dre til vin­ba­rer og Michelin-restauranter.

To Sult­ne Piger skal bidra­ge med madan­mel­del­ser til det ugent­li­ge nyheds­brev Fri Tid, hvor Simon Jul Jør­gen­sen alle­re­de skri­ver essays om gastronomi.

Der­u­d­over vil deres podcast bli­ve en del af kata­lo­get, når Fri­heds­bre­vet i den nær­me­ste frem­tid begyn­der at udgi­ve podcast. Den vil alt­så være at fin­de i Fri­heds­bre­vets app.

Selv siger To Sult­ne Piger om samarbejdet:

“Vi er super exci­ted! Vi får mulig­hed for at gå mere i dyb­den med de ting, vi undrer os over og bider mær­ke i, når vi er ude at spi­se. Alle de ting vi ikke har plads til på vores Ins­ta­gram-pro­fil. Vi får lidt hjer­te­ban­ken over at kom­me på redak­tion med alle de rig­ti­ge jour­na­li­ster, men vi vil gøre vores aller­bed­ste for at leve op til stan­dar­den. Stay hungry, stay tuned!”

Che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger er lige­le­des begej­stret over at kun­ne præ­sen­te­re To Sult­ne Piger:

“Det stod hur­tigt klart for os på Fri­heds­bre­vet, at vores med­lem­mer kan lide at læse om mad og gastro­no­mi­ske ople­vel­ser. To Sult­ne Piger er nog­le af de aller­bed­ste til at for­mid­le det­te på en invol­ve­ren­de og under­hol­den­de måde. De har også den kri­ti­ske sans i orden og er ikke ban­ge for at rev­se et popu­lært spi­se­sted, når det kræ­ver det. Og dét er lige præ­cis den slags skri­ben­ter, Fri­heds­bre­vet ger­ne vil give spalteplads.”

To Sult­ne Pigers ano­ny­mi­tet fast­hol­des på Fri­heds­bre­vet, og deres madan­mel­del­ser vil udkom­me en gang om ugen.