Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Frihedsbrevet

Kri­tik for mang­len­de forelæggelse 

Fri­heds­bre­vet brag­te i marts måned en kri­tisk arti­kel om en ræk­ke for­hold på et muse­um. Artik­len omtal­te blandt andet, at fle­re fami­lie­med­lem­mer til en muse­ums­chef var ansat på muse­et, her­un­der hans mor. Fle­re kil­der beskrev i artik­len deres ople­vel­ser af arbejds­mil­jø­et på muse­et, og en af kil­der­ne omtal­te i den for­bin­del­se muse­ums­che­fens mor. Moren kla­ge­de til Pres­se­næv­net over, at artik­len inde­holdt beskyld­nin­ger mod hen­de, som hun ikke var ble­vet fore­lagt. Næv­net kri­ti­se­rer Fri­heds­bre­vet for ikke at fore­læg­ge beskyld­nin­ger­ne for moren inden offentliggørelsen. 

Pres­se­næv­net har pålagt os at brin­ge oven­stå­en­de med­del­el­se. Hele ken­del­sen fra Pres­se­næv­net kan læses her på pressenaevnet.dk.