Radio4’s mest lyt­te­de podcasts er pro­du­ce­ret fra hoved­sta­den: DF’s tid­li­ge­re medi­e­ord­fø­rer for­try­der nu krav om udflyt­ning af det tid­li­ge­re Radio24syv

I 2019 beslut­te­de den tid­li­ge­re VLAK-rege­ring sam­men med Dansk Fol­ke­par­ti, at man skul­le ryk­ke det, der den­gang hed Radio24syv, ud af Køben­havn for at sik­re gen­ken­de­lig­hed i radio­ens ind­hold blandt den almin­de­li­ge dan­sker og gøre op med køben­hav­ne­ri­et. Det bor­ger­li­ge fler­tal på Chri­sti­ans­borg – anført af Dansk Fol­ke­par­ti – beslut­te­de, at 70% af radio­en frem­over skul­le pro­du­ce­res 110 kilo­me­ter væk fra Køben­havn, hvil­ket betød, at fol­ke­ne bag Radio24syv beslut­te­de ikke at søge udbud­det. Ud af Radio24syvs aske rej­ste Radio4 sig som en fugl føniks med hoved­sæ­de i Aar­hus. På trods af kana­lens adres­se viser det sig dog nu, at de mest popu­læ­re og lyt­te­de pro­gram­mer fra kana­len sta­dig bli­ver pro­du­ce­ret i hovedstaden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her