Rege­rin­gen: Vi har ikke ansva­ret for den kul­tu­rel­le guldalder

Nu står kul­tur­li­vet over­for nye cor­o­na­re­strik­tio­ner, og mens Joy Mogen­sen under pan­de­mi­ens før­ste og anden bøl­ge blev kri­ti­se­ret for at gøre for lidt for sent, vil rege­rin­gen med Ane Hals­boe-Jør­gen­sen i spid­sen være mere på for­kant den­ne gang – siger Kas­per Sand Kjær, for det er nem­lig ikke lyk­ke­des Fri­heds­bre­vet at få et inter­view med Ane Hals­boe-Jør­gen­sen, som hel­ler ikke del­ta­ger, når den nystif­te­de alli­an­ce, Dansk Kul­tur­liv, hol­der bran­che­mø­de på mandag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.