Rege­rin­gen: Vi har ikke ansva­ret for den kul­tu­rel­le guldalder

Nu står kul­tur­li­vet over­for nye cor­o­na­re­strik­tio­ner, og mens Joy Mogen­sen under pan­de­mi­ens før­ste og anden bøl­ge blev kri­ti­se­ret for at gøre for lidt for sent, vil rege­rin­gen med Ane Hals­boe-Jør­gen­sen i spid­sen være mere på for­kant den­ne gang – siger Kas­per Sand Kjær, for det er nem­lig ikke lyk­ke­des Fri­heds­bre­vet at få et inter­view med Ane Hals­boe-Jør­gen­sen, som hel­ler ikke del­ta­ger, når den nystif­te­de alli­an­ce, Dansk Kul­tur­liv, hol­der bran­che­mø­de på mandag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her