Resul­ta­tet af midt­vejsval­get kan svæk­ke Bidens magt

Den afgø­rel­se, som USA’s højeste­ret traf i juni måned om ikke læn­ge­re at give ame­ri­ka­ner­ne en for­fat­nings­ba­se­ret ret til abort og den kæm­pe poli­ti­ske reak­tion, der kom der­ef­ter, ser ud til at have haft den stør­ste betyd­ning for det­te års midt­vejsvalg. I hvert fald lader det til, at det var den­ne beslut­ning, der skab­te et stærkt momen­tum for Demo­kra­ter­ne og kvin­ders enga­ge­ment i den ame­ri­kan­ske valg­kamp. I lang tid tro­e­de ana­ly­ti­ke­re, at stri­dig­he­der­ne omkring abort­lov­giv­nin­gen vil­le stil­ne af i løbet af nog­le måne­der og der­med have min­dre betyd­ning for midt­vejsval­get. Men her tog de fejl: Det skul­le vise sig, at det kom til at spil­le en stor rol­le til for­del for det demo­kra­ti­ske parti. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.