Ritzau kal­der muligt over­greb begå­et af prins Andrew for “sex” – og næg­ter at stil­le op til inter­view om sagen

Ritzaus Bureau i Store Kongensgade i København, fredag den 6. april 2018.

I et tele­gram, som Ritzau send­te ud til man­ge medi­er den 2. janu­ar i år, omta­ler medi­et sagen om ankla­ger om seksu­elt mis­brug af en min­dre­årig mod den bri­ti­ske Prins Andrew som en “sexsag”. Det får kri­tik af Eve­ry Day Sexism Pro­ject Den­mark og Dansk Kvin­de­sam­fund, der mener, at Ritzau med det ord­valg tager over­grebs­per­so­nens par­ti og neg­li­ge­rer problemet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her