Ritzau kal­der muligt over­greb begå­et af prins Andrew for “sex” – og næg­ter at stil­le op til inter­view om sagen

Ritzaus Bureau i Store Kongensgade i København, fredag den 6. april 2018.

I et tele­gram, som Ritzau send­te ud til man­ge medi­er den 2. janu­ar i år, omta­ler medi­et sagen om ankla­ger om seksu­elt mis­brug af en min­dre­årig mod den bri­ti­ske Prins Andrew som en “sexsag”. Det får kri­tik af Eve­ry Day Sexism Pro­ject Den­mark og Dansk Kvin­de­sam­fund, der mener, at Ritzau med det ord­valg tager over­grebs­per­so­nens par­ti og neg­li­ge­rer problemet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.