Så sto­re er DR’s hem­me­li­ge udgif­ter til rek­la­mer: “Fuld­stæn­dig uacceptabelt”

Dan­marks Radio får kri­tik for at købe rek­la­me­plads for sit ind­hold hos andre medi­er. Tid­li­ge­re har DR næg­tet at sva­re på belø­bets stør­rel­se på grund af kon­kur­ren­ce­hen­syn. Men nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, hvor man­ge pen­ge, man har brugt, siden pro­jek­tet begynd­te i 2022. Et beløb der, iføl­ge Dansk Fol­ke­par­ti, er for højt. Libe­ral Alli­an­ce mener, at det er “deci­de­ret uacceptabelt”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her