Sam­men­drag: Hvem er Sara Omar?

Dansk-kurdiske Sara Omar er aktuel med sin anden roman "Skyggedanseren".

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Fri­heds­bre­vet har siden juli beskæf­ti­get sig med den pris­be­løn­ne­de best­sel­ler­for­fat­ter Sara Omar. Der er udkom­met fire artik­ler i seri­en, som til­sam­men afdæk­ker for­fat­te­rens mod­sæt­nings­fyld­te karakter.

Sara Omar har ført en offent­lig og modig kampag­ne mod over­greb på børn og kvin­der i isla­mi­ske mil­jø­er, som har gjort hen­de til rol­lemo­del for kvin­der med mus­lim­sk baggrund.

Når Omar skri­ver sine bøger under fik­tions­fa­nen, kan hun læg­ge til og træk­ke fra sand­he­den. Men hun for­tæl­ler også sin egen histo­rie blandt andet i fle­re inter­views. Det er især hen­des per­son­li­ge histo­rie om soci­al kon­trol og et liv under jor­den, der giver hen­de gen­nem­slags­kraft i den offent­li­ge debat. Der­for er det vig­tigt at under­sø­ge, hvis Sara Omars ytrin­ger ikke stem­mer overens med vir­ke­lig­he­den, eller når hun ytrer sig for­skel­ligt og mod­sæt­nings­fyldt i offentligheden.

Det­te er et sam­men­drag af de fire artik­ler. Som med­lem kan du læse alle tid­li­ge­re artik­ler, og hvis du er ny besø­gen­de på Frihedsbrevet.dk, kan du læse artik­len Hvad har Sara Omar ikke for­talt? uden at have et medlemskab.

Poli­ti­be­skyt­tel­se eller ej

I mate­ri­a­let fra en uud­gi­vet doku­men­tar­film fin­des fle­re opta­gel­ser, hvoraf det frem­går, at Sara Omar – i strid med, hvad hun gen­nem fle­re år har for­talt offent­lig­he­den – ikke lever under poli­ti­be­skyt­tel­se.

I en opta­gel­se fra som­me­ren 2018 taler Sara Omar i tele­fon med et med­lem af doku­men­tar-tea­met om en arti­kel, som islam­kri­ti­ke­ren Lars Hede­gaard har skre­vet, hvor han ankla­ger Sara Omar for at være gået i skjul på grund af trus­ler fra mør­ke­mænd. I opta­gel­sen dis­ku­te­rer de, hvor­dan Sara Omar kan bevæ­ge sig rundt, som hun vil, også i Volls­mo­se, og til spørgs­må­let om, hvor­vidt hun er tru­et, siger hun: “Det er jeg ikke. I star­ten har der været nog­le ube­ha­ge­li­ge hen­ven­del­ser, men jeg er ikke tru­et på livet”.

Selv hvis Sara Omar ople­ver at bli­ve tru­et og at have brug for sik­ker­heds­vag­ter, er der en væsent­lig for­skel på at mod­ta­ge situ­a­tions­be­stemt beskyt­tel­se fra pri­va­te vag­ter og at være under kon­stant beskyt­tel­se af poli­ti­et. Rigs­po­li­ti­et oply­ser i den for­bin­del­se, at hvis poli­ti­et beskyt­ter og føl­ger en per­son i døgn­drift, vil det være med livvag­ter fra PET.

Der er eksemp­ler på, at Sara Omar ved offent­li­ge arran­ge­men­ter har mod­ta­get beskyt­tel­se fra et pri­vat vagt­fir­ma. Da for­fat­te­ren holdt fored­rag i Ikast den 8. novem­ber 2018, stod et pri­vat vagt­fir­ma for sik­ker­he­den, og udgif­ter­ne til vag­ter var en del af den sam­le­de pris for fored­ra­get. Ved to fored­rag andre ste­der i lan­det bekræf­tes det, at et pri­vat vagt­fir­ma har stå­et for sik­ker­he­den. Der dre­jer sig om fored­rag i 2019 og 2020.

Sara før Omar

Sara Omar kom til Dan­mark i 2001, og hvad hun beskæf­ti­ge­de sig med i åre­ne før hen­des roman­de­but i 2017, kan man få ind­blik i ved at afsø­ge åbne kil­der såsom soci­a­le medi­er, inter­views, artik­ler og videooptagelser.

Selv­om Sara Omar har for­talt, at hun er vok­set op i en kul­tur, hvor man “ikke må have hold­nin­ger, menin­ger eller udtryk­ke sig kunst­ne­risk”, viser det sig, at hun i Dan­mark var glad for hånd­bold og musik, og at hun har opt­rå­dt ved fle­re kul­tu­rel­le arran­ge­men­ter i åre­ne før sin romandebut.

I et inter­view for­tæl­ler Sara Omars søster om deres mor, at hun “altid har opfor­dret os til at føl­ge vores drøm­me”, hvil­ket står i skarp kon­trast til fle­re beskri­vel­ser, Sara Omar selv har givet af sin barn­dom og sit ung­doms­liv. Sara Omar for­tæl­ler selv til Soci­al­de­mo­kra­tiets med­lems­blad Soci­al­de­mo­kra­ten fra 2019, at hun gen­nem sin ung­dom og vok­sen­liv har levet i en kvin­de­un­der­tryk­ken­de kul­tur i en sådan grad, at det adskil­li­ge gan­ge har været ved at koste hen­de livet. 

Mest bemær­kel­ses­vær­digt er det dog, at Sara Omar og hen­des fami­lie har opt­rå­dt i den bed­ste sen­de­tid på lands­dæk­ken­de tv, nem­lig i 2014 i pro­gram­met Dan­mark har talent

Sam­let set teg­ner doku­men­ta­tio­nen et ander­le­des og mul­ti­facet­te­ret bil­le­de af Sara Omars til­væ­rel­se sam­men­lig­net med den beskri­vel­se, hun har givet i fle­re inter­views af sit liv i et paral­lel­sam­fund base­ret på under­tryk­kel­se og soci­al kontrol.

Hvad ske­te der med den dokumentarfilm …

I 2018 begynd­te opta­gel­ser­ne til det, der skul­le være ble­vet til en doku­men­tar om Sara Omars liv efter hen­des debut­ro­man Døde­va­ske­ren. 

For­tæl­lin­gens omdrej­nings­punkt var at føl­ge Sara Omar til Irak, hvor hun skul­le møde sin mor­mor, der iføl­ge en ansøg­ning om film­støt­te er døde­va­sker i Sulay­ma­niy­ah i det kur­di­ske Irak, hvor Omar stam­mer fra.

Pro­jek­tet hav­de fået stil­let udvik­lings­støt­te i udsigt fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut og fra Poli­ti­kens Fond, men doku­men­ta­ri­ster­ne bag pro­jek­tet stop­pe­de arbej­det med fil­men som føl­ge af “mang­len­de til­lid mel­lem instruk­tør og subjekt”. 

Iføl­ge instruk­tør Many­ar Parwa­ni var det udsig­ten til at kun­ne doku­men­te­re mødet mel­lem Sara Omar og hen­des mor­mor i Irak den oprin­de­li­ge grund til, at han sag­de ja til at lave filmen.

Dog for­tæl­ler instruk­tø­ren, at han og resten af hol­det ople­ve­de, at Sara Omars histo­ri­er ikke hang sam­men, og at de histo­ri­er, hun hav­de for­talt dem, ændre­de sig under­vejs i forløbet: 

“Det fin­der jeg ud af, i det øje­blik hun siger til mig, at hun ikke har givet mig lov til at tale med hen­des mor­mor. Det var jo hele udgangs­punk­tet for fil­men”, siger Parwani. 

Sagen om fogedforbud

Den 12. august i år sker der nyt i sagen om den hen­lag­te doku­men­tar om Sara Omar. Omar anmo­der Ret­ten på Fre­de­riks­berg om at ned­læg­ge foged­for­bud over for fil­min­struk­tø­ren Many­ar Parwa­ni og komi­ke­ren Omar Marzouk “mod at offent­lig­gø­re en doku­men­tar eller dele her­af”, som blev opta­get i 2018–2019 med Sara Omar som hovedperson. 

Iføl­ge Sara Omar var en af årsa­ger­ne til, at pro­duk­tio­nen blev afbrudt, at hun ople­ve­de at bli­ve ført bag lyset og blev “tvun­get til at frem­kom­me med ytrin­ger og udvi­se adfærd, som var instru­e­ret og fabri­ke­ret”, og at hun kon­sta­te­rer, at for­må­let med det­te var gøre at hen­de utro­vær­dig og tavs. Sådan lyder det i en pres­se­med­del­el­se fra WeDo­Com­mu­ni­ca­tion sendt på veg­ne af forfatteren. 

Fri­heds­bre­vet har talt med pro­du­ce­ren bag den kuld­sej­le­de doku­men­tar, Omar Marzouk, som ikke er over­ra­sket over anmod­nin­gen fra forfatteren:

“Jeg er til gen­gæld over­ra­sket over, at en per­son, der er ble­vet hyl­det i Dan­mark og resten af ver­den for at bry­de tavs­he­den, nu gør alt for at begræn­se vores ytrings­fri­hed,” for­tæl­ler han.

“Jeg synes, at Sara mis­bru­ger medi­er­ne og rets­sy­ste­met i et for­søg på at stop­pe filmen”. 

Fri­heds­bre­vet har siden før­ste kapi­tel i den­ne serie fle­re gan­ge kon­tak­tet Sara Omar for at høre hen­des side af sagen. Sara Omar har imid­ler­tid ikke ønsket at tale med Frihedsbrevet. 

 

Læs også:

Lever Sara Omar under politibeskyttelse?

Hvad ske­te der med den doku­men­tar­film om Sara Omar?

Hvad har Sara Omar ikke fortalt?

Pro­du­cer bag doku­men­tar om Sara Omar: Hun mis­bru­ger retssystemet