Sammendrag: Hvem er Sara Omar?

Dansk-kurdiske Sara Omar er aktuel med sin anden roman "Skyggedanseren".

Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Fri­heds­brevet har siden juli beskæftiget sig med den pris­belønnede best­seller­for­fat­ter Sara Omar. Der er udkom­met fire artik­ler i serien, som tilsam­men afdækker for­fat­terens mod­sæt­nings­fyldte karakter.

Sara Omar har ført en offentlig og modig kam­pagne mod over­greb på børn og kvin­der i islamiske miljøer, som har gjort hende til rolle­mod­el for kvin­der med mus­lim­sk baggrund.

Når Omar skriv­er sine bøger under fik­tions­fa­nen, kan hun lægge til og trække fra sand­he­den. Men hun fortæller også sin egen his­to­rie blandt andet i flere inter­views. Det er især hen­des per­son­lige his­to­rie om social kon­trol og et liv under jor­den, der giv­er hende gen­nem­slagskraft i den offentlige debat. Der­for er det vigtigt at under­søge, hvis Sara Omars ytringer ikke stem­mer overens med virke­lighe­den, eller når hun ytr­er sig forskel­ligt og mod­sæt­nings­fyldt i offentligheden.

Dette er et sam­men­drag af de fire artik­ler. Som medlem kan du læse alle tidligere artik­ler, og hvis du er ny besø­gende på Frihedsbrevet.dk, kan du læse artiklen Hvad har Sara Omar ikke for­t­alt? uden at have et medlemskab.

Politibeskyttelse eller ej

I mate­ri­alet fra en uud­givet doku­men­tarfilm find­es flere optagelser, hvo­raf det fremgår, at Sara Omar – i strid med, hvad hun gen­nem flere år har for­t­alt offent­lighe­den – ikke lever under politibeskyt­telse.

I en optagelse fra som­meren 2018 taler Sara Omar i tele­fon med et medlem af doku­men­tar-teamet om en artikel, som islamkri­tik­eren Lars Hede­gaard har skrevet, hvor han anklager Sara Omar for at være gået i skjul på grund af trusler fra mørkemænd. I optagelsen diskuter­er de, hvor­dan Sara Omar kan bevæge sig rundt, som hun vil, også i Vollsmose, og til spørgsmålet om, hvorvidt hun er truet, siger hun: “Det er jeg ikke. I starten har der været nogle ube­hagelige hen­ven­delser, men jeg er ikke truet på livet”.

Selv hvis Sara Omar oplever at blive truet og at have brug for sikker­hedsvagter, er der en væsentlig forskel på at mod­tage sit­u­a­tions­bestemt beskyt­telse fra pri­vate vagter og at være under kon­stant beskyt­telse af poli­ti­et. Rigspoli­ti­et opl­yser i den forbindelse, at hvis poli­ti­et beskyt­ter og føl­ger en per­son i døgn­drift, vil det være med liv­vagter fra PET.

Der er eksem­pler på, at Sara Omar ved offentlige arrange­menter har mod­taget beskyt­telse fra et pri­vat vagt­fir­ma. Da for­fat­teren holdt fore­drag i Ikast den 8. novem­ber 2018, stod et pri­vat vagt­fir­ma for sikker­he­den, og udgifterne til vagter var en del af den sam­lede pris for fore­draget. Ved to fore­drag andre sted­er i lan­det bekræftes det, at et pri­vat vagt­fir­ma har stået for sikker­he­den. Der drejer sig om fore­drag i 2019 og 2020.

Sara før Omar

Sara Omar kom til Dan­mark i 2001, og hvad hun beskæftigede sig med i årene før hen­des roman­de­but i 2017, kan man få ind­b­lik i ved at afsøge åbne kilder såsom sociale medi­er, inter­views, artik­ler og videooptagelser.

Selvom Sara Omar har for­t­alt, at hun er vok­set op i en kul­tur, hvor man “ikke må have hold­ninger, meninger eller udtrykke sig kun­st­ner­isk”, vis­er det sig, at hun i Dan­mark var glad for hånd­bold og musik, og at hun har optrådt ved flere kul­turelle arrange­menter i årene før sin romandebut.

I et inter­view fortæller Sara Omars søster om deres mor, at hun “altid har opfor­dret os til at følge vores drømme”, hvilket står i skarp kon­trast til flere beskriv­elser, Sara Omar selv har givet af sin barn­dom og sit ung­dom­sliv. Sara Omar fortæller selv til Socialdemokrati­ets medlems­blad Socialdemokrat­en fra 2019, at hun gen­nem sin ung­dom og vok­sen­liv har lev­et i en kvin­de­un­dertrykkende kul­tur i en sådan grad, at det adskil­lige gange har været ved at koste hende livet. 

Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at Sara Omar og hen­des fam­i­lie har optrådt i den bed­ste sende­tid på lands­dækkende tv, nem­lig i 2014 i pro­gram­met Dan­mark har tal­ent

Sam­let set teg­n­er doku­men­ta­tio­nen et anderledes og mul­ti­fac­etteret billede af Sara Omars tilværelse sam­men­lignet med den beskriv­else, hun har givet i flere inter­views af sit liv i et par­al­lel­sam­fund baseret på under­trykkelse og social kontrol.

Hvad skete der med den dokumentarfilm …

I 2018 beg­y­n­dte optagelserne til det, der skulle være blevet til en doku­men­tar om Sara Omars liv efter hen­des debutro­man Dødevaskeren. 

Fortællin­gens omdrejn­ingspunkt var at følge Sara Omar til Irak, hvor hun skulle møde sin mor­mor, der ifølge en ansøgn­ing om film­støtte er dødevasker i Sulay­maniyah i det kur­diske Irak, hvor Omar stam­mer fra.

Pro­jek­tet havde fået stil­let udviklingsstøtte i udsigt fra Det Danske Filmin­sti­tut og fra Poli­tikens Fond, men doku­men­taris­terne bag pro­jek­tet stoppede arbe­jdet med fil­men som følge af “man­glende tillid mellem instruk­tør og subjekt”. 

Ifølge instruk­tør Man­yar Par­wani var det udsigten til at kunne doku­mentere mødet mellem Sara Omar og hen­des mor­mor i Irak den oprindelige grund til, at han sagde ja til at lave filmen.

Dog fortæller instruk­tøren, at han og resten af hold­et oplevede, at Sara Omars his­to­ri­er ikke hang sam­men, og at de his­to­ri­er, hun havde for­t­alt dem, ændrede sig under­ve­js i forløbet: 

“Det find­er jeg ud af, i det øje­b­lik hun siger til mig, at hun ikke har givet mig lov til at tale med hen­des mor­mor. Det var jo hele udgangspunk­tet for fil­men”, siger Parwani. 

Sagen om fogedforbud

Den 12. august i år sker der nyt i sagen om den hen­lagte doku­men­tar om Sara Omar. Omar anmod­er Ret­ten på Fred­eriks­berg om at nedlægge foged­for­bud over for filmin­struk­tøren Man­yar Par­wani og komik­eren Omar Mar­zouk “mod at offentlig­gøre en doku­men­tar eller dele her­af”, som blev optaget i 2018–2019 med Sara Omar som hovedperson. 

Ifølge Sara Omar var en af årsagerne til, at pro­duk­tio­nen blev afbrudt, at hun oplevede at blive ført bag lyset og blev “tvunget til at fremkomme med ytringer og udvise adfærd, som var instrueret og fab­rik­eret”, og at hun kon­stater­er, at for­målet med dette var gøre at hende utro­værdig og tavs. Sådan lyder det i en pressemed­delelse fra WeDo­Com­mu­ni­ca­tion sendt på veg­ne af forfatteren. 

Fri­heds­brevet har talt med pro­duc­eren bag den kuld­se­jlede doku­men­tar, Omar Mar­zouk, som ikke er over­ras­ket over anmod­nin­gen fra forfatteren:

“Jeg er til gengæld over­ras­ket over, at en per­son, der er blevet hyldet i Dan­mark og resten af ver­den for at bryde tavshe­den, nu gør alt for at begrænse vores ytrings­fri­hed,” fortæller han.

“Jeg synes, at Sara mis­bruger medierne og retssys­temet i et forsøg på at stoppe filmen”. 

Fri­heds­brevet har siden første kapi­tel i denne serie flere gange kon­tak­tet Sara Omar for at høre hen­des side af sagen. Sara Omar har imi­dler­tid ikke øns­ket at tale med Frihedsbrevet. 

 

Læs også:

Lever Sara Omar under politibeskyttelse?

Hvad skete der med den doku­men­tarfilm om Sara Omar?

Hvad har Sara Omar ikke fortalt?

Pro­duc­er bag doku­men­tar om Sara Omar: Hun mis­bruger retssystemet