Sati­re­for­sker er enig med DR-redak­tør: Sati­re behø­ver ikke være sjovt

DR-pro­gram­met Ellen Imel­lem har udløst virak blandt dan­ske for­ske­re, for­di for­ske­re, poli­ti­ke­re og eks­per­ter i pro­gram­met inter­viewes af en jour­na­list, der gen­gi­ver spørgs­mål fra skep­ti­ke­re, der sty­rer jour­na­li­stens spørgs­mål gen­nem en øres­negl. “Det er ikke sati­re,” lyder kri­tik­ken bredt og også fra en grup­pe for­ske­re i en arti­kel på videnskab.dk, der har stå­et i spid­sen for for­mid­lin­gen af for­sker­nes kri­tik af pro­gram­met. Hele mise­ren kal­der på end­nu en for­sker, og Fri­heds­bre­vet har talt med Den­nis Meyhoff Brink, der for­sker i sati­re, for at spør­ge ham, hvad han egent­lig synes om det, der er ble­vet sendt på Dan­marks Radio. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her