Sog­ne­præst Flem­m­ing Pless’ for­kla­ring skudt i sænk – må ger­ne tale om kræn­kel­ses­sag mod ham

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Sagen, hvor fem kvin­der beskyl­der Flem­m­ing Pless for at udnyt­te sin posi­tion som præst til at opfø­re sig kræn­ken­de over for dem, blev i sid­ste uge indstil­let uden afgø­rel­se, efter den man­ge­åri­ge sog­ne­præst valg­te at tage sin afsked med fol­kekir­ken. Flem­m­ing Pless sag­de i den for­bin­del­se til Fri­heds­bre­vet, at han ikke kan eller må udta­le sig om den påtænk­te afgø­rel­se i sagen, uden der­ved at over­træ­de tje­ne­ste­mands­lo­ven. Men den for­kla­ring hol­der alt­så ikke, hvis man skal tro Med­ar­bej­der- og kom­pe­ten­cesty­rel­sens jurister. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her