Sog­ne­præst Flem­m­ing Pless for­la­der fol­kekir­ken med en uaf­slut­tet kræn­kel­ses­sag – nu invi­te­rer han til grup­pe­sam­ta­ler med men­ne­sker i livskrise

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Den kend­te sog­ne­præst og tid­li­ge­re regions­po­li­ti­ker Flem­m­ing Pless tog sin afsked med fol­kekir­ken, net­op som en åre­lang kræn­kel­ses­sag mod ham nær­me­de sig sin afslut­ning. Fra­træ­del­sen hav­de intet med ankla­ger­ne mod ham at gøre, for­kla­re­de Flem­m­ing Pless. Tvær­ti­mod hav­de han læn­ge haft et ønske om at prø­ve noget nyt. Nu løf­ter sog­ne­præ­sten så slø­ret for, hvad det­te nye andet inde­bæ­rer. Når Flem­m­ing Pless ved udgan­gen af decem­ber for­la­der sit embe­de, bli­ver han nem­lig tov­hol­der på en sam­ta­le­grup­pe om “skils­mis­se og tab”. Det annon­ce­rer han i et opslag på Face­book, hvor han under­skri­ver sig “cand.theol og præst eme­ri­tus Flem­m­ing Pless”. Flem­m­ing Pless ønsker fort­sat ikke at kom­men­te­re ankla­ger­ne om kræn­ken­de adfærd, som fle­re kvin­der har rejst mod ham. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.