Sog­ne­præst og tid­li­ge­re S‑politiker Flem­m­ing Pless “ser ingen årsag” til at gå ind i kræn­kel­ses­sag mod ham

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Ken­dis­præst og tid­li­ge­re regions­po­li­ti­ker for Soci­al­de­mo­kra­ti­et Flem­m­ing Pless stop­per efter 34 års tje­ne­ste i Chri­sti­ans Kir­ke på Chri­sti­ans­havn. Det med­del­te han i et opslag på Face­book i sid­ste uge, hvor han også und­skyl­der til dem, som han “util­sig­tet har sår­et”. Kort for­in­den var Flem­m­ing Pless ble­vet parts­hørt om den “påtænk­te afgø­rel­se” i en tje­ne­ste­mands­sag, hvor fem kvin­der beskyl­der ham for at have udnyt­tet sit embe­de til at opfø­re sig kræn­ken­de over for dem. Flem­m­ing Pless, der selv har anmo­det om sin afsked med fol­kekir­ken, har ikke tid­li­ge­re ønsket at kom­men­te­re kvin­der­nes ankla­ger mod ham, og det ønsker han hel­ler ikke nu, hvor han har for­ladt sit embede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her