Stærk tobak

Der kom­mer fle­re og fle­re for­skel­li­ge can­na­bis-pro­duk­ter på mar­ke­det, og de bli­ver stær­ke­re og stær­ke­re. Og så udgør det øge­de sam­ar­bej­de mel­lem kri­mi­nel­le grup­pe­rin­ger nye sik­ker­heds­trus­ler i Euro­pa. Sådan lyder det i en dyb­de­gå­en­de rap­port fra det euro­pæ­i­ske poli­ti­sam­ar­bej­de Euro­pol, som blev offent­lig­gjort for­le­den. Jeg kig­ger nær­me­re på nog­le af de opsigtsvæk­ken­de kon­klu­sio­ner, og hvad det bety­der i dansk sam­men­hæng. Bag­ef­ter run­der jeg to sager fra den sven­ske under­ver­den, som mil­dest talt bli­ver ved med at over­gå fantasien. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her