Suzan­ne Brøg­gers stil­fær­digt per­fi­de kri­tik af Det Dan­ske Akademi

Suzan­ne Brøg­gers dag­bø­ger fra de sene­ste ti år udkom­mer i den­ne uge, og i mod­sæt­ning til Infor­ma­tions lit­te­ra­tur­re­dak­tør Peter Niel­sen, der i sit nyheds­brev for­tæl­ler, at han ikke kun­ne læg­ge dag­bø­ger­ne fra sig, kun­ne jeg knap kæm­pe mig halvvejs igennem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.