Suzan­ne Brøg­gers stil­fær­digt per­fi­de kri­tik af Det Dan­ske Akademi

Suzan­ne Brøg­gers dag­bø­ger fra de sene­ste ti år udkom­mer i den­ne uge, og i mod­sæt­ning til Infor­ma­tions lit­te­ra­tur­re­dak­tør Peter Niel­sen, der i sit nyheds­brev for­tæl­ler, at han ikke kun­ne læg­ge dag­bø­ger­ne fra sig, kun­ne jeg knap kæm­pe mig halvvejs igennem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her