Ter­r­or­dømt: 15 kilo kemi­ka­li­er skul­le bru­ges til nytårsfyrværkeri

16 års fængsel og udvis­ning af Dan­mark med indrej­se­for­bud på liv­s­tid. Sådan lød dom­men til den 35-åri­ge Ali Al Mas­ry. Dom­men faldt den 15. decem­ber sid­ste år, og der er tale om den hår­de­ste straf nogen­sin­de i en ter­r­or­sag i Dan­mark. I den­ne udga­ve af Fri Jihad ser jeg nær­me­re på, hvor­dan han har for­søgt at afdæ­mo­ni­se­re sig selv ved hjælp af en lang ræk­ke tragi­ko­mi­ske søfor­kla­rin­ger – lige fra sim­pel glem­som­hed til en fyr­vær­ke­ri-hob­by, der ræk­ker langt ud over, hvad der er realistisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her