Ter­r­or­døm­te sæt­ter sig på mag­ten i fængslerne

I sid­ste uge udkom rap­por­ten Ter­r­o­rism in Pri­sons, som den uaf­hæn­gi­ge ana­ly­ti­ker Jonat­han Hall Q.C. står bag. I rap­por­ten under­sø­ger Hall man­de­fængs­ler i Eng­land og Wales gen­nem fle­re end 100 inter­views med fængsels­per­so­na­le, anti-ter­ror-poli­ti, for­ske­re og andre rele­van­te aktø­rer med til­knyt­ning til det bri­ti­ske fængselsvæ­sen. I et inter­view på BBC den 27. april kom­men­te­re­de Hall rap­por­tens kon­klu­sio­ner: ”Jeg var cho­ke­ret over ter­r­or­døm­tes domi­nans i fængs­ler­ne. Det var dén ting, som vir­ke­lig gjor­de mig bekymret.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her