Tyr­ki­ets uden­rigs­po­li­tik er en kom­pli­ce­ret og vig­tig affære

I den­ne uges udga­ve af Fri­is’ diplo­mat­post skal vi en tur over Atlan­ten til wee­ken­dens valg i Bra­si­li­en, hvor den sid­den­de præ­si­dent tab­te mar­gi­nalt til en kan­di­dat, der står i skarp mod­sæt­ning til ham selv. Der­næst ven­der vi blik­ket mod Tyr­ki­et, lan­dets vig­ti­ge posi­tion i ver­dens uden­rigs­po­li­tik og dets måde at føre diplo­ma­ti på, før vi til sidst for­sø­ger at skim­te kon­tu­rer­ne af et diplo­ma­tisk spor i kri­gen mel­lem Rusland og Ukraine. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.