Tyr­ki­ets uden­rigs­po­li­tik er en kom­pli­ce­ret og vig­tig affære

I den­ne uges udga­ve af Fri­is’ diplo­mat­post skal vi en tur over Atlan­ten til wee­ken­dens valg i Bra­si­li­en, hvor den sid­den­de præ­si­dent tab­te mar­gi­nalt til en kan­di­dat, der står i skarp mod­sæt­ning til ham selv. Der­næst ven­der vi blik­ket mod Tyr­ki­et, lan­dets vig­ti­ge posi­tion i ver­dens uden­rigs­po­li­tik og dets måde at føre diplo­ma­ti på, før vi til sidst for­sø­ger at skim­te kon­tu­rer­ne af et diplo­ma­tisk spor i kri­gen mel­lem Rusland og Ukraine. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her