Ung dansk rap­per myr­det: Pla­de­sel­ska­ber­ne tager ikke ansvar for kriminaliteten 

Fri­heds­bre­vet har talt med Ali Sufi, der i star­ten af 2010’erne var mana­ger for en ræk­ke arti­ster, der stod bag den nye bøl­ge af “auten­tisk” dansk rap.  I den hår­de del af dansk rap har man set fle­re døds­fald og volds­hand­lin­ger. Sene­st i den­ne uge blev den 19-åri­ge rap­per Milan Rahim dræbt.  Ali Sufi mener, at de dan­ske pla­de­sel­ska­ber har et ansvar, som de bør tage på sig, når de pro­fi­te­rer på musik fra kri­mi­nel­le mil­jø­er.  “De må tage ansvar. De kan ikke få alt, hvad de kan fra kul­tu­ren og sam­ti­digt være ligeg­la­de,” siger Ali Sufi. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.