Ung dansk rap­per myr­det: Pla­de­sel­ska­ber­ne tager ikke ansvar for kriminaliteten 

Fri­heds­bre­vet har talt med Ali Sufi, der i star­ten af 2010’erne var mana­ger for en ræk­ke arti­ster, der stod bag den nye bøl­ge af “auten­tisk” dansk rap.  I den hår­de del af dansk rap har man set fle­re døds­fald og volds­hand­lin­ger. Sene­st i den­ne uge blev den 19-åri­ge rap­per Milan Rahim dræbt.  Ali Sufi mener, at de dan­ske pla­de­sel­ska­ber har et ansvar, som de bør tage på sig, når de pro­fi­te­rer på musik fra kri­mi­nel­le mil­jø­er.  “De må tage ansvar. De kan ikke få alt, hvad de kan fra kul­tu­ren og sam­ti­digt være ligeg­la­de,” siger Ali Sufi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her