Vild med ild

For­le­den drys­se­de jeg rundt i et byg­ge­mar­ked og led­te efter noget så almin­de­ligt som en pak­ke 3,5 x 60 træskru­er til noget mak­værk, jeg ren­der og skru­er i der­hjem­me. Det var imid­ler­tid en kort aktion, efter­som jeg udmær­ket godt vid­ste, hvil­ken gang og hyl­de jeg kun­ne fin­de mine skru­er på. På vej mod kas­sen pas­se­rer jeg så en gril­lud­stil­ling, men det er ikke så meget en udstil­ling, som det er et mil­jø – et gril­l­mil­jø. Jeg tæl­ler, at der står 18 for­skel­li­ge slags gas­gril­ler og 9 slags kul­gril­ler. Hele her­lig­he­den var fak­tisk i to eta­ger, for på en stor hyl­de over reo­ler­ne med de van­vit­tigt man­ge grill acces­so­ri­es, stod der fak­tisk også et par små kul­gril­ler. Hvis man dyr­ker grill, så må det her da være en slags styk­ke med lykke. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.