Vir­ke­lig­he­den er en hal­luci­na­tion skabt af vores hjerne

I den­ne uge føl­ger Fri Kri­tik op på sid­ste uges brev om Robert Musils sto­re moder­ni­sti­ske værk og giver ind­blik i dets transte­o­re­ti­ske dimen­sion og idéen om ”urfan­ta­si­ens her­maf­ro­di­tis­me”. Des­u­den fort­sæt­tes decem­bers short­list af årets mest bemær­kel­ses­vær­di­ge udgi­vel­ser med til­fø­jel­sen af en dansk over­sæt­tel­se af en gam­mel sci­en­ce-fiction klas­si­ker og et helt nyt og bane­bry­den­de neu­rovi­den­ska­be­ligt værk om den men­ne­ske­li­ge bevidst­hed og illu­sio­nen om selvet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her