10 ting Met­te Fre­de­rik­sen ikke vil “gå ind i”

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde om regeringens reformudspil Danmark kan mere II i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag den 19. april 2022. Udspillet handler blandt andet om hvordan Danmark kan accelerere den grønne omstilling og hurtigere blive uafhængig af russisk gas.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange 

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen hav­de tid­li­ge­re på ugen mulig­hed for at brin­ge klar­hed over et spørgs­mål, der er omgær­det af stor mystik. 

Vil­le hun be- eller afkræf­te, om det er hen­de selv, der har poli­ti­an­meldt tre mænd for trus­ler efter afbræn­ding af en Met­te Fre­de­rik­sen-duk­ke, vil­le Ekstra Bla­det vide. 

Stats­mi­ni­ste­ren fik spørgs­må­let, efter Ret­ten på Fre­de­riks­berg tirs­dag i den­ne uge slog fast, at anmel­de­re i den såkald­te “duk­kesag” skal for­bli­ve hem­me­li­ge. En juri­disk kurio­si­tet, der har sat gang i spekulationer. 

Men selv­om det står Met­te Fre­de­rik­sen frit for at sva­re på spørgs­må­let, afvi­ste hun pure at “gå ind i” sagen. 

Der­med føjer stats­mi­ni­ste­ren end­nu et spørgs­mål til bun­ken af sager, som hun – med det efter­hån­den vel­kend­te udtryk – ikke vil “gå ind i”. 

Af andre eksemp­ler kan næv­nes rege­rin­gens rol­le i sig­tel­sen mod Claus Hjorts Fre­de­rik­sen for lands­for­ræ­de­ri, den påstå­e­de trus­sel om poli­ti­an­mel­del­se af Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør, rege­rin­gens kend­skab til den mang­len­de lov­hjem­mel i mink-skan­da­len og sågar Met­te Fre­de­rik­sen egen per­son­li­ge hold­ning til den nu luk­ke­de radio­sta­tion Radio24syv. 

Der­for er det vigtigt 

Met­te Fre­de­rik­sen har fle­re gan­ge givet udtryk for, at hun ønsker at styr­ke den demo­kra­ti­ske sam­ta­le. Hun vil i dia­log, og hun vil lyt­te, siger hun. Men når sam­ta­len fal­der på rege­rin­gens egen magtu­dø­vel­se, har stats­mi­ni­ste­ren igen og igen afvist at “gå ind i” debatten. 

Og net­op den­ne for­mu­le­ring er et effek­tivt ord­valg til at luk­ke enhver dis­kus­sion. Det påpe­ger pro­fes­sor i reto­rik ved Køben­havns Uni­ver­si­tet Lisa Storm Villadsen. 

“Udtryk­ket ‘det kom­mer jeg ikke til at gå ind i’, anty­der, at den bag­ved­lig­gen­de årsag til afvis­nin­gen er en regel, en prak­sis eller et prin­cip – og ikke mang­len­de sam­ar­bejds­vil­je,” siger hun. 

Hvil­ket for­mål tje­ner det, at hen­vi­se til en regel eller et princip? 

“Det er jo en afvis­ning, som er svær at stil­le ret meget op over­for. Man kan dra­ge en paral­lel til che­fer, der af prin­cip ikke kan udta­le sig offent­ligt om per­so­na­lesa­ger. Der kan man jo hel­ler ikke insi­ste­re på at få svar, for­di det vil­le stri­de mod reglerne.” 

Den vur­de­ring er pro­fes­sor eme­ri­tus i reto­rik ved Køben­havns Uni­ver­si­tet Chri­sti­an Erik Kock enig i. 

“At bli­ve bedt om et svar er at have mistet ‘ser­ve­ret­ten’ og være pålagt en art for­plig­tel­se. Met­te Fre­de­rik­sens udtryks­må­de giver ind­tryk af, at det ikke er til­fæl­det, og at hun selv har ser­ve­ret­ten til at afgø­re, hvad hun vil tale om,” siger han. 

En gen­nem­gang af spørgs­mål, som Met­te Fre­de­rik­sen før har afvist at “gå ind i”, viser, at stats­mi­ni­ste­ren ikke altid begrun­der, hvor­for det i det hele taget for­hol­der sig sådan. 

Men kig­ger man i arki­ver­ne, er det tyde­ligt, at udtryk­ket er en fast del af stats­mi­ni­ste­rens voka­bu­la­ri­um. Her får du ti eksemp­ler på ting, Met­te Fre­de­rik­sen ikke vil “gå ind i”. 

1. Duk­kesa­gen

Vi star­ter med et dug­friskt eksempel. 

Det hand­ler som nævnt om den såkald­te “duk­kesag”, hvor tre mænd er til­talt for trus­ler mod stats­mi­ni­ste­ren, efter en duk­ke påkli­stret et bil­le­de af Met­te Fre­de­rik­sen blev brændt af under en demon­stra­tion mod cor­o­na-restrik­tio­ner sid­ste år. 

I alle tre sager er anmel­der ukendt. Det er et usæd­van­ligt sags­for­hold, som har fået sagens for­svar­sad­vo­ka­ter til at gis­ne, om Met­te Fre­de­rik­sen og Stats­mi­ni­ste­ri­et kan være indblandet. 

Tirs­dag i den­ne uge spurg­te Ekstra Bla­det der­for stats­mi­ni­ste­ren til hen­des egen rol­le i sagen. 

Vil du be- eller afkræf­te, om det var dig selv, der anmeldte?

“Jeg kom­mer ikke til at gå ind i den kon­kre­te sag,” sva­re­de Met­te Fre­de­rik­sen kort. 

2. Sig­tel­sen mod Claus Hjort Fre­de­rik­sen i FE-sag

En anden sag, som Met­te Fre­de­rik­sen for nyligt har afvist at “gå ind i”, hand­ler om rege­rin­gens ind­blan­ding i sig­tel­sen mod tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) for landsforræderi. 

I tirs­da­gens spør­ge­ti­me for­lang­te Ven­stres for­mand, Jakob Elle­mann-Jen­sen, afkla­ring om rege­rin­gens rol­le. Her afvi­ste Met­te Fre­de­rik­sen at “gå ind i” kon­kre­te sager, der kører i retten. 

Det gjaldt også spørgs­må­let om, hvor­når rege­rin­gen beslut­ter, om der skal rej­ses til­ta­le mod Claus Hjort Frederiksen. 

“Jeg bekla­ger, at sva­ret bli­ver det sam­me. Den­ne her rege­ring er – i lig­hed med andre rege­rin­ger – til­ba­ge­hol­den­de med at gå ind i kon­kre­te per­sonsa­ger og sager, der kører i det dan­ske rets­sy­stem,” sva­re­de Met­te Frederiksen. 

Spørgs­må­let er højak­tu­elt, efter Rigs­ad­vo­ka­ten tirs­dag har indstil­let til Justits­mi­ni­ste­ri­et at rets­for­føl­ge Claus Hjort Fre­de­rik­sen for læka­ge af statshemmeligheder. 

Nu skal Fol­ke­tin­get tage stil­ling til, om der skal føres en straf­fesag mod den tid­li­ge­re minister. 

3. Trus­len om poli­ti­an­mel­del­se af Berlingske 

Et tred­je spørgs­mål, som Met­te Fre­de­rik­sen har afvist at “gå ind i”, hand­ler om en trus­sel, som stats­mi­ni­ste­ren iføl­ge Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør, Tom Jen­sen, skul­le have frem­sat, kort før de to skul­le del­ta­ge i et debatarrangement. 

Ud af det blå skul­le Met­te Fre­de­rik­sen – iføl­ge Tom Jen­sen – have sagt, at hun “gik ud fra, at avi­sen var ble­vet poli­ti­an­meldt” for en end­nu ikke udgi­vet histo­rie om depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sens telefonkøb. 

På et pres­se­mø­de i april spurg­te Fri­heds­bre­vet stats­mi­ni­ste­ren, der også er pres­sens mini­ster, om hun vil­le bekræf­te rig­tig­he­den af che­fre­dak­tø­rens beskyldninger. 

Hel­ler ikke det spørgs­mål, vil­le Met­te Fre­de­rik­sen af prin­cip gå ind i. 

“Jeg kom­mer ikke til at gå ind i, hvad jeg har af sam­ta­ler med andre men­ne­sker, “ sag­de hun. 

Sva­ret gen­tog stats­mi­ni­ste­ren under en spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get, da hun blev spurgt, om hun “gene­relt” fin­der sådan en menings­ud­veks­ling mel­lem en stats­mi­ni­ster og en che­fre­dak­tør “pas­sen­de”.

“Når det dre­jer sig om sam­ta­ler på ‘tomands­hånd’, går jeg ikke ind i ind­hol­det af dem,” sag­de hun. 

4. Den ukrain­ske ambas­sa­dørs opfor­dring til ikke at inte­gre­re ukrain­ske flygtninge

Det er ingen hem­me­lig­hed, at rege­rin­gen har struk­ket sig langt for at sik­re ukrain­ske flygt­nin­ge en så gnid­nings­fri adgang til det dan­ske sam­fund som muligt. 

I slut­nin­gen af marts fik de man­ge ini­ti­a­ti­ver Ukrai­nes ambas­sa­dør i Dan­mark, Myk­hai­lo Vydo­i­nyk, til at råbe vagt i gevær. I et inter­view til Jyl­lands-Posten opfor­dre­de han til ikke at inte­gre­re hans lands­mænd for hur­tigt – her­un­der ven­te med at lære ukrain­ske børn dansk. 

“Hvem skal så genop­byg­ge mit land?” lød ambas­sa­dø­rens bekymring. 

Kon­fron­te­ret med den­ne betragt­ning, sva­re­de stats­mi­ni­ste­ren iføl­ge Ber­ling­s­ke, at det vil­le hun “ikke gå ind i”. Hun men­te, at det var en for­sim­plet måde at se den vær­di­mæs­si­ge mel­ding, som den ukrain­ske ambas­sa­dør kom med. 

5. Frank Jen­sens Metoo-sag 

Der er sta­dig seks spørgs­mål til­ba­ge, som Met­te Fre­de­rik­sen har afvist at “gå ind i”. Der­for skru­er vi nu op for tempoet. 

Da den tid­li­ge­re over­borg­me­ster i Køben­havns Kom­mu­ne Frank Jen­sen (S) i okto­ber 2020 måt­te træk­ke sig efter hår­de beskyld­nin­ger om kræn­ken­de adfærd, blev Met­te Fre­de­rik­sen spurgt, om hun hav­de haft kend­skab til krænkelserne. 

Det hav­de stats­mi­ni­ste­ren ikke “behov” for at “gå ind i”. 

“Jeg har ikke behov for at gå yder­li­ge­re ind i Frank Jen­sens sag,” gen­tog Met­te Fre­de­rik­sen fle­re gan­ge som svar på pres­sens spørgsmål. 

6. “Tek­ni­ske spørgs­mål” i sagen om de slet­te­de mink-sms’er

Vi sprin­ger frem til slut­nin­gen af okto­ber 2021 – til mink-sagen og B.T.’s afslø­ring af de slet­te­de sms’er i top­pen af Statsministeriet. 

Som reak­tion på afslø­rin­ger­ne gav Met­te Fre­de­rik­sen inter­view til TV 2 og DR for at for­kla­re sin ver­sion af sagen. 

Men på medi­er­nes spørgs­mål, om slet­nin­gen var sket fra dag ét, hun var stats­mi­ni­ster, og om hun selv har slå­et den auto­ma­ti­ske slet­ning til, ja, så gen­tog Met­te Fre­de­rik­sen fle­re gan­ge, at hun ikke kom til “at gå ind i tek­ni­ske spørgs­mål”. Uden nær­me­re begrundelse. 

Nogen­lun­de sam­me svar gav hun til Ekstra Bla­det, der sam­me dag spurg­te, om hun kun­ne huske at have sendt sms’er om minksituationen. 

“Jeg kom­mer ikke til at gå ind i spørgs­mål omkring kon­kre­te sms’er,” sag­de hun. 

7. Rege­rin­gens ulov­li­ge ordre om at afli­ve alle dan­ske mink 

Når de slet­te­de sms’er i top­pen af Stats­mi­ni­ste­ri­et er inter­es­san­te, skyl­des det, at de poten­ti­elt gem­mer på oplys­nin­ger om for­lø­bet for­ud for rege­rin­gens ulov­li­ge beslut­ning om at afli­ve alle mink. 

Sær­ligt spørgs­må­let om rege­rin­gen vid­ste, at der mang­le­de lov­hjem­mel, er rele­vant at få svar på. 

Under en spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get i novem­ber sid­ste år gjor­de LA-for­mand Alex Vanop­slagh et hæder­ligt for­søg. Fle­re gan­ge gen­tog han spørgsmålet: 

“Vid­ste stats­mi­ni­ste­ren inden pres­se­mø­det, at hvis man beslut­te­de at ned­luk­ke hele erhver­vet, så vil­le det være ulov­ligt, som der stod klart og tyde­ligt i bila­ge­ne til det møde, hvor man beslut­te­de at afli­ve alle mink?” 

Det vil­le stats­mi­ni­ste­ren ikke “gå ind i” ud af respekt for Mink-kom­mis­sio­nens arbej­de. Et hen­syn, som kom­mis­sio­nen siden har skudt ned som gældende. 

8. Bar­ba­ra Ber­tel­sens sprog­brug i sms’er

Vi bli­ver ved mink-skan­da­len og sagen om de slet­te­de sms’er.

Da det under Mink-kom­mis­sio­nens afhø­rin­ger sid­ste år kom frem, at Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen via sms’er – både under og efter det famø­se Mink-pres­se­mø­de – hav­de for­søgt at fjernsty­re den tid­li­ge­re direk­tør for Sta­tens Serum Insti­tut Kåre Møl­bak, var det ikke noget Met­te Fre­de­rik­sen vil­le “gå ind i”. 

Kon­fron­te­ret med sin depar­te­ments­chefs omta­le af blandt andet Kåre Møl­bak som en “total fej kujon” afvi­ste Met­te Fre­de­rik­sen af “prin­cip” at “gå ind i dis­kus­sio­nen af andres sprog­brug i sms’er.”

9. Kon­se­kven­ser­ne af rege­rin­gens lov om dob­belt-straf for corona-kriminalitet 

Da usik­ker­he­den omkring cor­o­na-epi­de­mi­en var på sit høje­ste, vedt­og rege­rin­gen og et fler­tal i Fol­ke­tin­get en omstridt lovæn­dring, der mid­ler­ti­digt ind­før­te skær­pet straf for for­bry­del­ser rela­te­ret til epidemien. 

Lovæn­drin­gen kom for alvor til debat, da en 30-årig kvin­de i marts 2021 blev idømt to års ube­tin­get fængsel for at have opfor­dret til over­fald mod betjen­te i for­bin­del­se med en corona-demonstration. 

Da Met­te Fre­de­rik­sen i den for­bin­del­se blev spurgt til lovens inten­tion og kon­se­kven­ser, afvi­ste hun både at “gå ind i” den kon­kre­te sag og lovens gene­rel­le udstrækning. 

“Jeg kom­mer ikke til at gå ind i den­ne her situ­a­tion, for selv­føl­ge­lig spør­ger I på bag­grund af nog­le ver­se­ren­de sager, som jeg ikke vil for­hol­de mig til,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen eksem­pel­vis til Ber­ling­s­ke.

10. Stats­mi­ni­ste­rens hold­ning til Radio24syv

Til sidst skal vi run­de en sag, der efter­hån­den har et par år på bagen. 

Det dre­jer sig om den nu luk­ke­de radio­sta­tion Radio24syv. 

Bagtæp­pet for luk­nin­gen skal vi ikke kom­me nær­me­re ind på her, men efter radio­sta­tio­nens luk­ning var en rea­li­tet i efter­å­ret 2019, blev Met­te Fre­de­rik­sen i DR-pro­gram­met Aftens­howet spurgt, hvor­dan hun “hav­de det med radio­en”, da den sta­dig eksisterede. 

Men hel­ler ikke det vil­le stats­mi­ni­ste­ren “gå ind i”. 

“Det gider jeg fak­tisk ikke gå ind i en dis­kus­sion af,” lød hen­des svar. 

Her på Fri­heds­bre­vet lover vi at gå ind i frem­ti­di­ge sager, som Met­te Fre­de­rik­sen ikke vil gå ind i.