23 frem­træ­den­de poli­ti­ke­re har taget turen gen­nem den gyld­ne sving­dør: Se den lan­ge liste

I den­ne uge skif­te­de Sofie Car­sten Niel­sen sin plads i Fol­ke­tin­get ud med en nyop­ret­tet stil­ling i Dansk Indu­stri med den mund­ret­te titel EU Bio Pro­ject Director. Den tid­li­ge­re poli­ti­ske leder i Radi­ka­le Ven­stre er der­med den sene­ste i ræk­ken af poli­ti­ke­re, som de sene­re år i stor stil har skif­tet livet i Fol­ke­tin­get ud med et job i det pri­va­te erhvervs­liv – oftest som en del af en lob­by­or­ga­ni­sa­tion. Vi har sam­let nog­le af de man­ge til­fæl­de, hvor poli­ti­ke­re har taget turen gen­nem svingdøren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her