282.000 dan­ske hus­stan­de har sagsøgt sta­ten for licens-mil­li­ar­der: “Vi mener, at det er for­budt at læg­ge moms på licens”

I den­ne måned blev dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste grup­pe­søgs­mål sendt afsted til EU-Dom­sto­len, hvor ret­ten i Luxem­bourg nu skal tage stil­ling til, om DR og sta­ten i årti­er ulov­ligt har opkræ­vet moms på licens for samt­li­ge dan­ske­re. Vin­der de, står 282.813 hus­stan­de til at få mel­lem otte og ti mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge. Det sva­rer til omkring 30.000 kro­ner per husstand. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.