282.000 dan­ske hus­stan­de har sagsøgt sta­ten for licens-mil­li­ar­der: “Vi mener, at det er for­budt at læg­ge moms på licens”

I den­ne måned blev dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste grup­pe­søgs­mål sendt afsted til EU-Dom­sto­len, hvor ret­ten i Luxem­bourg nu skal tage stil­ling til, om DR og sta­ten i årti­er ulov­ligt har opkræ­vet moms på licens for samt­li­ge dan­ske­re. Vin­der de, står 282.813 hus­stan­de til at få mel­lem otte og ti mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge. Det sva­rer til omkring 30.000 kro­ner per husstand. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her