42 i arkivfeber

Nu duk­ker Der­ri­da plud­se­lig op på dansk. Og det med en tekst, der oprin­de­lig blev holdt som fore­læs­ning på Freud-muse­et i Lon­don i 1994. Sene­re kom der diver­se udvi­del­ser, ind­led­nin­ger og efte­r­ord til, og end­nu en gang hav­de Der­ri­da bars­let med en gan­ske lang bog. Men emnet er fak­tisk dybt inter­es­sant og vig­tigt. Det angår – meget bredt for­talt – hvor­dan vi gene­relt omgås ide­en om erin­dring, det at huske noget. Hver for sig kan vi siges at være omvan­dren­de kata­lo­ger over alt, hvad der er sket i vores liv. Hjer­nen er på en vis måde et kolos­salt arkiv, der rum­mer alt vi nogen­sin­de har set, læst og hørt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her