5 læsetips om ekstrem­isme til juleferien


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cook­ies fra vores lydleverandør.

Illus­tra­tion: Malthe Emil Kibsgaard

 

Julen er over os. Eller fak­tisk er den nu over­stået, men du svæl­ger sikkert stadig i dens efterdønninger.

I denne uge vil jeg ikke belem­re dig med en his­to­rie fra jihadis­mens ver­den, men der­i­mod give dig mulighed for selv at dykke ned i ekstrem­is­ternes kan­in­huller. Hvad skulle man ellers bruge sin jule­ferie på?

Der­for får du her et par idéer til aktuelle artik­ler og rap­porter, som kan gøre dig klogere på stort og småt i det ekstrem­istiske univers. 

Dis­claimer: alle artik­ler og rap­porter, der linkes til i nyheds­brevet, er på engelsk.

God jule-læselyst.

Ter­ror­is­mens mag­num opus 2020

Så land­ede den. Det amerikanske uden­rigsmin­is­teri­ums lan­der­ap­port om ter­ror­isme fra 2020. De 318 sider inde­hold­er alle de overordnede ting, du skal vide om ter­rortruslen i stort set alle lande i det år, der går på hæld. Betragt den som et opslagsværk og ikke som et værk, der skal læs­es i sin hel­hed. Hvis du for eksem­pel er nys­ger­rig på sit­u­a­tio­nen i Mozam­bique, så slår du op og læs­er det afs­nit. Eller hvis du synes, Fil­ip­pin­erne er det mest spæn­dende sted i ver­den, så beg­y­n­der du dér. Under alle omstændighed­er er der rigeligt med læses­tof til hele ferien. Du find­er lan­der­ap­porten her.

Ter­ro­ran­gre­bet i Barcelona og forbindelsen til Islamisk Stat

I august 2017 stod en gruppe på 11 mænd bag et ter­ro­ran­greb i Barcelona og den nærliggende by Cam­brils. De brugte køretø­jer og knive som gern­ingsvåben, men egentlig var pla­nen, at de skulle have bragt en stor mængde sprængstof af typen TATP til sprængn­ing – sandsyn­ligvis ved Sagra­da Família-kat­e­dralen. Men den plan mis­lykkedes heldigvis. Nu har to forskere gravet sig ned i sagen og fun­det bevis­er på, hvor­dan de 11 mænd var knyt­tet til Islamisk Stat. Det er der kom­met en spæn­dende artikel ud af. Læs her.

Hvem er mest inno­v­a­tive, når det kom­mer til ter­ror-tak­tik – jihadis­ter eller højreekstremister?

I denne rap­port kig­ger tre anerk­endte forskere på, hvor­dan hen­holdsvis jihadis­ter og højreek­strem­is­ter forhold­er sig til inno­va­tion gen­nem cas­es­tudi­er af deres brug af hen­holdsvis køretø­jer og droner som våben. Måske kom­mer det som en over­rask­ende for nogle, at det er de ellers så reak­tionære jihadis­ter, der før­er an som inno­vatør­er. Læs rap­porten her.

Hvilke tek­nol­o­giske inno­va­tion­er vil fremti­dens ter­ror­is­ter gøre brug af?

Og vi bliv­er i teknolo­giens ver­den. Oven­stående er netop det spørgsmål, de to forskere stiller i artiklen, hvor de kig­ger nærmere på, hvor­dan ikke-stat­slige aktør­er bruger teknolo­gi til at udvikle kreative våben. Artiklen fremhæver fem fak­tor­er, der er rel­e­vante i forhold til at vur­dere, hvad vi i fremti­den kan for­vente os fra ter­ror­is­ternes side. Læs her.

Når vores ana­lytiske kass­er ikke læn­gere passer

De fleste men­nesker kan godt lide kat­e­gori­er og kass­er. Det hjælper os med at sortere, opdele og sim­pli­fi­cere en ellers kom­pleks ver­den. Det samme gælder, når det kom­mer til ter­ror. Jihadis­ter, højreek­strem­is­ter og ven­streek­strem­is­ter er nogle af de kass­er, vi sorter­er grup­per, indi­vider og ide­olo­gi­er i. Men fak­tisk er billedet mere mudret. Og måske i sti­gende grad. Det er i hvert fald argu­mentet i denne artikel, der kig­ger på den sen­este udvikling. Læs her.

Og så lige her på faldere­bet snublede jeg over to yderligere artik­ler, som ser virke­lig inter­es­sante ud, men som jeg selv end­nu ikke har fået læst. Men det bety­der ikke, at du skal sny­des for dem. Det eneste, jeg ved om den første, er, at en forsker har sat sig for at finde ud af, om højreek­strem­isme udgør en ny ‘bølge af ter­ror’ og dermed står klar til at overtage efter jihadis­terne. Hvis du synes, den teas­er lyder spæn­dende, så læs artiklen her. Den anden er en sprit­ny rap­port fra det amerikanske forsvarsmin­is­teri­um, der han­dler om ekstrem­isme i forsvarets egne rækker. I høj grad et aktuelt emne i en europæisk og dan­sk kon­tekst. Du find­er rap­porten her.