5 læse­tips om ekstre­mis­me til juleferien


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard

 

Julen er over os. Eller fak­tisk er den nu over­stå­et, men du svæl­ger sik­kert sta­dig i dens efterdønninger.

I den­ne uge vil jeg ikke belem­re dig med en histo­rie fra jiha­dis­mens ver­den, men der­i­mod give dig mulig­hed for selv at dyk­ke ned i ekstre­mi­ster­nes kanin­hul­ler. Hvad skul­le man ellers bru­ge sin jule­fe­rie på?

Der­for får du her et par idéer til aktu­el­le artik­ler og rap­por­ter, som kan gøre dig klo­ge­re på stort og småt i det ekstre­mi­sti­ske univers. 

Disclai­mer: alle artik­ler og rap­por­ter, der lin­kes til i nyheds­bre­vet, er på engelsk.

God jule-læse­lyst.

Ter­r­o­ris­mens magnum opus 2020

Så lan­de­de den. Det ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ums lan­de­rap­port om ter­r­o­ris­me fra 2020. De 318 sider inde­hol­der alle de over­ord­ne­de ting, du skal vide om ter­r­ortrus­len i stort set alle lan­de i det år, der går på hæld. Betragt den som et opslags­værk og ikke som et værk, der skal læses i sin hel­hed. Hvis du for eksem­pel er nys­ger­rig på situ­a­tio­nen i Mozam­bique, så slår du op og læser det afsnit. Eller hvis du synes, Filip­pi­ner­ne er det mest spæn­den­de sted i ver­den, så begyn­der du dér. Under alle omstæn­dig­he­der er der rige­ligt med læse­stof til hele feri­en. Du fin­der lan­de­rap­por­ten her.

Ter­r­or­an­gre­bet i Bar­ce­lo­na og for­bin­del­sen til Isla­misk Stat

I august 2017 stod en grup­pe på 11 mænd bag et ter­r­or­an­greb i Bar­ce­lo­na og den nær­lig­gen­de by Cam­brils. De brug­te køre­tø­jer og kni­ve som ger­nings­vå­ben, men egent­lig var pla­nen, at de skul­le have bragt en stor mæng­de spræng­stof af typen TATP til spræng­ning – sand­syn­lig­vis ved Sagra­da Família-kated­ra­len. Men den plan mis­lyk­ke­des hel­dig­vis. Nu har to for­ske­re gra­vet sig ned i sagen og fun­det bevi­ser på, hvor­dan de 11 mænd var knyt­tet til Isla­misk Stat. Det er der kom­met en spæn­den­de arti­kel ud af. Læs her.

Hvem er mest innova­ti­ve, når det kom­mer til ter­ror-tak­tik – jiha­di­ster eller højreekstremister?

I den­ne rap­port kig­ger tre aner­kend­te for­ske­re på, hvor­dan hen­holds­vis jiha­di­ster og høj­re­ek­stre­mi­ster for­hol­der sig til innova­tion gen­nem casestu­di­er af deres brug af hen­holds­vis køre­tø­jer og dro­ner som våben. Måske kom­mer det som en over­ra­sken­de for nog­le, at det er de ellers så reak­tio­næ­re jiha­di­ster, der fører an som innova­tø­rer. Læs rap­por­ten her.

Hvil­ke tek­no­lo­gi­ske innova­tio­ner vil frem­ti­dens ter­r­o­ri­ster gøre brug af?

Og vi bli­ver i tek­no­lo­gi­ens ver­den. Oven­stå­en­de er net­op det spørgs­mål, de to for­ske­re stil­ler i artik­len, hvor de kig­ger nær­me­re på, hvor­dan ikke-stats­li­ge aktø­rer bru­ger tek­no­lo­gi til at udvik­le kre­a­ti­ve våben. Artik­len frem­hæ­ver fem fak­to­rer, der er rele­van­te i for­hold til at vur­de­re, hvad vi i frem­ti­den kan for­ven­te os fra ter­r­o­ri­ster­nes side. Læs her.

Når vores ana­ly­ti­ske kas­ser ikke læn­ge­re passer

De fle­ste men­ne­sker kan godt lide kate­go­ri­er og kas­ser. Det hjæl­per os med at sor­te­re, opde­le og sim­pli­fi­ce­re en ellers kom­pleks ver­den. Det sam­me gæl­der, når det kom­mer til ter­ror. Jiha­di­ster, høj­re­ek­stre­mi­ster og ven­stre­ek­stre­mi­ster er nog­le af de kas­ser, vi sor­te­rer grup­per, indi­vi­der og ide­o­lo­gi­er i. Men fak­tisk er bil­le­det mere mud­ret. Og måske i sti­gen­de grad. Det er i hvert fald argu­men­tet i den­ne arti­kel, der kig­ger på den sene­ste udvik­ling. Læs her.

Og så lige her på fal­de­re­bet snub­le­de jeg over to yder­li­ge­re artik­ler, som ser vir­ke­lig inter­es­san­te ud, men som jeg selv end­nu ikke har fået læst. Men det bety­der ikke, at du skal sny­des for dem. Det ene­ste, jeg ved om den før­ste, er, at en for­sker har sat sig for at fin­de ud af, om høj­re­ek­stre­mis­me udgør en ny ‘bøl­ge af ter­ror’ og der­med står klar til at over­ta­ge efter jiha­di­ster­ne. Hvis du synes, den tea­ser lyder spæn­den­de, så læs artik­len her. Den anden er en sprit­ny rap­port fra det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um, der hand­ler om ekstre­mis­me i for­sva­rets egne ræk­ker. I høj grad et aktu­elt emne i en euro­pæ­isk og dansk kon­tekst. Du fin­der rap­por­ten her.