Aal­borg Port­land har givet øko­no­mi­ske bidrag til fle­re poli­ti­ke­re – også fra Socialdemokratiet

Aalborg Portland Cementfabriks kridtgrav i Rørdal ved Aalborg, 16. september 2020. Aalborg Portland og regeringen har indgået en samarbejdsaftale , der forpligter cementvirksomheden til reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2020)

Det har vakt vold­som undren, at cementvirk­som­he­den Aal­borg Port­land i den­ne uge har fået sær­be­hand­ling i rege­rin­gens udspil til en CO2-afgift, hvor virk­som­he­den og en ræk­ke andre sto­re foru­re­ne­re slip­per for en lige så høj afgift som andre virk­som­he­der. Sær­ligt har det skabt debat, at cement­fa­brik­ken er pla­ce­ret i stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens hjem­by og valg­kreds i Aal­borg, samt at stats­mi­ni­ste­ren tid­li­ge­re har gjort det meget klart, at Aal­borg Port­land ikke kom­mer til at luk­ke på hen­des vagt. Det har sat i gang i spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt Aal­borg Port­land sen­der pen­ge i Soci­al­de­mo­kra­tiets ret­ning i form af par­ti­støt­te, men uden at der er kom­met kla­re svar. Nu for­tæl­ler Tho­mas Uhd, bære­dyg­tig­heds­chef hos Aal­borg Port­land, at cementvirk­som­he­den gen­nem åre­ne har støt­tet poli­ti­ke­re fra “en ræk­ke par­ti­er” i for­bin­del­se med valg­kamp – her­un­der Soci­al­de­mo­kra­ti­et, siger han til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.