Året der gik – Fri Kultur


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser

Læse­re af Fri Finans i den­ne uge vil vide, at jeg er ny che­fre­dak­tør her på Fri­heds­bre­vet. Jeg har blandt andet fået det over­ord­ne­de ansvar for Fri Kul­tur, og det er i den anled­ning, at jeg skri­ver til dig på den dag, hvor Fri Kul­tur nor­malt udkommer.

Ugens nyheds­brev bli­ver alt­så lidt ander­le­des, for her i løbet af årets sid­ste dage har jeg valgt at strik­ke et til­ba­ge­blik sam­men over nog­le af årets bed­ste kul­tur­hi­sto­ri­er fra Fri­heds­bre­vet. Det er selv­føl­ge­lig en meget sub­jek­tiv øvel­se, men om ikke andet tæn­ker jeg, at du gen­nem den føl­gen­de kaval­ka­de vil få et meget godt ind­tryk af, hvad det er, vi stræ­ber efter at opnå med vores kulturjournalistik.

Helt over­ord­net om visio­nen for det­te nyheds­brev kan jeg ind­led­nings­vis afslø­re, at det ikke gør mig noget, at det hver uge er under­hol­den­de læs­ning, der dum­per ind i din mail­box. Jeg er med på, at jour­na­li­stik tra­di­tio­nelt set er en disci­plin, der for­mid­les med en meget alvor­stung mine, men sådan synes jeg ikke nød­ven­dig­vis, at det behø­ver at være her på ste­det. Vores kul­turjour­na­li­stik skal hver­ken føles som lek­tier eller pligtstof, men skal ger­ne være noget, som du glæ­der dig til at åbne hver tors­dag. Der­u­d­over skal Fri Kul­tur selv­føl­ge­lig leve op til Fri­heds­bre­vets øvri­ge dyder om at kig­ge magt­ha­ver­ne efter i søm­me­ne og stil­le dem kri­ti­ske spørgsmål.

Men hvor­dan ser en magt­ha­ver egent­lig ser ud, når det kom­mer til kul­tur­ver­de­nen? Et godt bud, synes jeg, er for­fat­te­ren Sara Omar. Fri Kul­turs under­sø­gel­se af hvem hun er, er mit før­ste bud på en histo­rie fra året der gik, som du skal se at få læst, hvis du gik glip af den i før­ste omgang. Det bli­ver i hvert fald helt sik­kert en histo­rie, som vi kom­mer til at føl­ge op på i det nye år.

Hvem er Sara Omar?

Sara Omar har, siden hun debu­te­re­de med roma­nen Døde­va­ske­ren i 2017, været et af for­fat­ter­him­me­lens stør­ste stjer­neskud. Bogen gjor­de hen­de lyn­hur­tigt til fol­ke­e­je, og selv­om hen­des histo­rie var udgi­vet under fik­tio­nens fane, blev den til et uom­gæn­ge­ligt ind­s­park i hele inte­gra­tions­de­bat­ten. Sara Omar tog med sin bog liv­tag med tun­ge og kon­tro­ver­si­el­le emner som soci­al kon­trol, incest og vold i mus­lim­ske mil­jø­er. Det gav i sig selv efter­klang i medi­er­ne, men her­til kom hen­des man­ge bom­ba­sti­ske inter­views, hvor hun stemp­le­de ind i vir­ke­lig­he­den med hold­nin­ger og menin­ger der gjor­de hen­de til en mar­kant stem­me i den offent­li­ge debat.

Såle­des opnå­e­de Sara Omar poli­tisk ind­fly­del­se i en grad, som er de fær­re­ste skøn­lit­teræ­re for­fat­te­re­de forundt. I for­bin­del­se med Soci­al­de­mo­kra­tiets inte­gra­tions­ud­spil blev Sara Omar brugt som cover­girl på rege­rings­par­tiets eget med­lems­blad Soci­al­de­mo­kra­ten, lige­som for­fat­te­ren har holdt fle­re møder med inte­gra­tions- og udlæn­din­ge­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye. SF’s for­mand Pia Olsen Dyhr, har end­da kaldt Døde­va­ske­ren for “pligt­læs­ning for enhver poli­ti­ker”, og gav Sara Omar SF’s lige­stil­lings­pris til­ba­ge i 2020.

I det hele taget har det ikke skor­tet med pri­ser til Sara Omar, der både er ble­vet til­delt De Gyld­ne Laur­bær, Ekstra Bla­dets Victor Pri­sen, Men­ne­ske­ret­tig­heds­pri­sen og Læser­nes Bogpris.

Et tan­ke­eks­pe­ri­ment

Selv­om Sara Omar alt­så ikke repræ­sen­te­rer en for­mel magt i kul­tur­ver­de­nen, så har hun i dén grad en reel magt. Med stor magt føl­ger der som bekendt et stort ansvar, og det end­nu mere når man som Sara Omar bli­ver rol­lemo­del for unge piger og kvin­der med anden etnisk bag­grund end dansk. Men med stor magt føl­ger natur­lig­vis også Fri­heds­bre­vets kri­ti­ske blik, og i vores arti­kel­se­rie “Hvem er Sara Omar?” har vi sat spørgs­måls­tegn ved, om vi over­ho­ve­det kan sto­le på de ting, som Sara Omar har for­talt om sig selv.

Lad mig for per­spek­ti­vets skyld lave et tan­ke­eks­pe­ri­ment. Tænk, hvor vildt det vil­le være, hvis Sara Omar i vir­ke­lig­he­den var en fup­ma­ger. Hvis nog­le af de ting, som hun for­tæl­ler, at hun har ople­vet i mus­lim­ske mil­jø­er, er fri fan­ta­si. Tænk, hvis den per­son­li­ge histo­rie, som hun har tur­ne­ret med i tal­ri­ge inter­views i hele ver­den, er pure opspind. Og tænk, hvis den sik­ker­heds­trus­sel, som hun og Poli­ti­kens For­lag, der udgi­ver hen­des bøger, har for­talt om, hel­ler ikke har rod i vir­ke­lig­he­den. Det vil­le i så fald være den stør­ste kul­turskan­da­le i min leve­tid og ikke nok med det, så vil­le det også være en stor poli­tisk skan­da­le. Det har jeg selv­føl­ge­lig ikke belæg for er til­fæl­det, men fle­re ting har fået mig til at hæve øjenbrynene.

Poli­ti­be­skyt­tel­se eller ikke poli­ti­be­skyt­tel­se – dét er sagen

Det frem­går i en lang ræk­ke artik­ler, at Sara Omar, som føl­ge af den mas­si­ve sik­ker­heds­trus­sel mod hen­de, er nødsa­get til at leve under poli­ti­be­skyt­tel­se. Som­me­ti­der hed­der det sig end­da, at hun er under PET-beskyt­tel­se, hvil­ket er noget, vi ellers kun for­bin­der med de mest oplag­te ter­r­or­mål som muham­med­teg­ne­re, Fri­heds­bre­vets egen Flem­m­ing Rose eller poli­ti­ke­re som Naser Kha­der og Inger Støj­berg. Spørgs­må­let om, hvor­vidt Omar lever under poli­ti­be­skyt­tel­se, er afgø­ren­de, for man kan leven­de fore­stil­le sig, hvor­dan det vil afhol­de andre med sam­me bag­grund og bud­skab fra at stå frem, hvis kon­se­kven­sen er et liv flan­ke­ret af PET- eller poli­ti­folk døg­net rundt. Sara Omar og Poli­ti­kens For­lag,  har i hvert fald ladet offent­lig­he­den for­stå, at pri­sen for at ytre sig i hen­des til­fæl­de har været tårnhøj.

Men i det før­ste kapi­tel i seri­en om Sara Omar kun­ne jour­na­li­ster­ne på Fri Kul­tur afslø­re, at der fand­tes opta­gel­ser med for­fat­te­ren fra 2018, hvor hun for­tæl­ler, at hun slet ikke er tru­et og kan gå lige, hvor hun vil. Opta­gel­sen efter­la­der Omar med et for­kla­rings­pro­blem, for hvor­dan kan man både være tru­et på livet og ikke tru­et på livet på sam­me tid? Hvor­dan kan man gå hvor man vil, men sam­ti­dig være under politibeskyttelse?

Hver­ken for­la­get eller Sara Omar har ønsket at for­tæl­le os, hvad der er op og ned, og det for­tæl­ler til gen­gæld mig, at der er noget galt her.

Seri­en “Hvem er Sara Omar” er fore­lø­bigt udkom­met i fire afsnit, og du kan fin­de et sam­men­drag her, hvor du også fin­der links til alle artik­ler­ne. Siden Fri­heds­bre­vet begynd­te at skri­ve om sagen, har det udvik­let sig til et fuld­stæn­dig vildt offent­ligt slags­mål mel­lem komi­ke­ren og tv-pro­du­cen­ten Omar Marzouk og fil­min­struk­tør Many­ar Parwa­ni på den ene side og Sara Omar på den anden side. For­fat­te­ren for­søg­te sene­st at få ned­lagt foged­for­bud mod de opta­gel­ser, der bela­ster hen­des tro­vær­dig­hed, og du kan læse vores jour­na­lists repor­ta­ge fra Fre­de­riks­berg ret her.

Som jeg bebu­de­de ind­led­nings­vis, er vi langt fra fær­di­ge med histo­ri­en om Sara Omar, og jeg håber, at vi i det nye år vil kun­ne bin­de sløj­fe på hele den­ne forun­der­li­ge fortælling.

Fri Pres­se

Som­me­ti­der joker vi med på redak­tio­nen, at Fri Kul­tur bur­de skif­te navn til Fri Pres­se. Det skyl­des, at der i nyheds­bre­vet har været utro­ligt man­ge medi­e­kri­ti­ske histo­ri­er det før­ste hal­ve år af Fri­heds­bre­vets leve­tid. Man kan ind­ven­de, at det er noget nav­lepi­l­le­ri og meget typisk jour­na­li­ster kun at inter­es­se­re sig for, hvad andre jour­na­li­ster ren­der og laver.

Sådan ser jeg ikke helt på det, og det skyl­des jo, at hele Fri­heds­bre­vets rai­son d’être er magt­kri­tisk jour­na­li­stik. Medi­er­ne kal­des ofte for den fjer­de stats­magt, og det mener jeg ikke er at over­dri­ve medi­er­nes betyd­ning i sam­fun­det. Der­for skal der selv­føl­ge­lig bedri­ves kri­tisk jour­na­li­stik om medi­er­ne, og hvem bed­re til at gøre det end os på Fri­heds­bre­vet, som ikke er ven­ner med nogen?

Et helt frisk eksem­pel på det er inter­viewet med min efter­føl­ger på Ekstra Bla­det, che­fre­dak­tør Knud Brix, der over for Fri Kul­tur for­sø­ger at for­kla­re og for­sva­re tan­ker­ne bag at smi­de tv-vær­ten Ceci­lie Beck på for­si­den for i 2016 at have haft samtyk­ke­ba­se­ret sex med en foto­gra­fe­lev. Hvis du nogen­sin­de hav­de for­talt mig, at jeg skul­le ople­ve Knud Brix lyde som et ekko af Met­te Fre­de­rik­sen, og ytre sæt­nin­gen “det vil jeg ikke gå ind i” igen og igen, så hav­de jeg mistænkt dig for at være helt væk på LSD.

Wee­ken­da­vi­sens sving­om med presseetikken

Mere alvor­li­ge pro­ble­ma­tik­ker fra medi­e­bran­chen har vi også taget fat på i årets løb: Her tæn­ker jeg især på seri­en om Wee­ken­da­vi­sens offent­lig­gø­rel­se af brud­styk­ker fra den advo­ka­tun­der­sø­gel­se, som fæl­de­de Naser Kha­der i for­bin­del­se med ankla­ger­ne om over­greb mod ham. En under­sø­gel­se, som Fri­heds­bre­vet, kort efter artik­len blev publi­ce­ret, kun­ne afslø­re, at Naser Kha­der og hans advo­kat som de ene­ste fik udle­ve­ret et fysisk eksem­plar af.

Det efter­lod selvsagt ikke man­ge mulig­he­der for, hvem der læk­ke­de under­sø­gel­sen til Wee­ken­da­vi­sen. Og med det in men­te vir­ke­de det tem­me­lig obs­kurt, at avi­sen fra­valg­te at fore­læg­ge Naser Kha­ders for­kla­rin­ger og ankla­ger for under­sø­gel­sens kvin­der, som der­for måt­te læse deres for­tro­li­ge, inti­me beret­nin­ger udpens­let og betviv­let offent­ligt uden at have fået mulig­hed for at kom­me til genmæle.

I sig selv mener jeg egent­lig, at det er for­bil­led­ligt, at Wee­ken­da­vi­sen sat­te sig for at afdæk­ke, hvad det var der stod i den advo­ka­tun­der­sø­gel­se, som kør­te Kha­ders poli­ti­ske kar­ri­e­re på for­bræn­din­gen, men sel­ve frem­gangs­må­den blev hef­tigt kri­ti­se­ret af eks­per­ter og medi­e­che­fer. Che­fre­dak­tør Mar­tin Kras­nik og artik­lens skri­bent for­sva­re­de indædt meto­den med for­kla­rin­ger, der strit­te­de i hver sin ret­ning, og som Fri­heds­bre­vet i fle­re til­fæl­de kun­ne tilbagevise.

Til­ba­ge stod tre navn­giv­ne kvin­der og føl­te, at der var sået tvivl om deres tro­vær­dig­hed i en lands­dæk­ken­de avis. Sær­ligt Karen Dirks. I hen­des til­fæl­de udvalg­te og vide­re­brag­te Wee­ken­da­vi­sen nem­lig en pas­sa­ge, hvor Naser Kha­der går efter hen­des tro­vær­dig­hed med oplys­nin­gen om, at “hun har beskyldt og poli­ti­an­meldt en tid­li­ge­re kære­ste for over­greb. Anmel­del­sen blev sene­re truk­ket til­ba­ge”. En ankla­ge, som Wee­ken­da­vi­sen ikke efter­prø­ve­de til trods for, at ind­sigt i poli­tiets jour­na­ler viste, at Karen Dirks anmeld­te sin eks­kæ­re­ste for vold og ikke seksu­elt over­greb, og at ankla­ge­myn­dig­he­den vur­de­re­de, at man­den var skyl­dig. Læs den histo­rie her. 

Wee­ken­da­vi­sen har løben­de for­sva­ret deres jour­na­li­stik til den bit­re ende, men for nylig afgjor­de Pres­se­næv­net dog sagen og kom med kri­tik af Wee­ken­da­vi­sen for at have bragt Naser Kha­ders kom­men­ta­rer, “som ved­rø­rer meget pri­va­te for­hold, uden at have givet kla­ger­ne mulig­hed for at for­hol­de sig her­til.” Pres­se­næv­net vur­de­re­de des­u­den, at avi­sen i sin udvæl­gel­se og gen­gi­vel­se frem­stil­le­de kvin­der­ne på en måde, som kun­ne være både ska­den­de og krænkende.

Cir­kus Dyrby

Af andre læse­vær­di­ge, medi­e­kri­ti­ske histo­ri­er synes jeg også, det var inter­es­sant, da det lyk­ke­des Fri Kul­tur at få frem, at grun­den til at BT’s nu tid­li­ge­re che­fre­dak­tør, Micha­el Dyr­by, ikke blev hængt ud i Discove­rys doku­men­tar­ud­sen­del­se om Metoo på TV 2 synes at være, for­di han pud­se­de en advo­kat på pro­duk­tio­nen. Da Micha­el Dyr­by kæm­pe­de for sit jour­na­li­sti­ske liv hæv­de­de han ellers sene­re, at grun­den til, at han ikke vil­le læg­ge kor­te­ne på bor­det og for­tæl­le, hvil­ke nar­re­stre­ger han selv kon­kret stod bag i sin tid på TV 2, skyld­tes, at kvin­der­ne ikke selv hav­de haft lyst til at navn­gi­ve ham og andre kræn­ker­che­fer. Det var alt­så et hen­syn til kvin­der­ne og ikke ham selv, lod han offent­lig­he­den for­stå. Fri­heds­bre­vets histo­rie sår dog geval­digt tvivl om den påstand.

Især én inter­es­sant ting kom der til gen­gæld ud af at se Micha­el Dyr­by og top­chef i Ber­ling­s­ke Media Anders Krab-Johan­sen i uge­vis løbe rundt som to hunde i et spil keg­ler. Der syn­tes nem­lig hur­tigt at her­ske bred kon­sensus blandt lan­dets che­fre­dak­tø­rer om, at man ikke kan und­slå sig at stil­le op til kri­ti­ske inter­views, når man repræ­sen­te­rer en medi­e­virk­som­hed. Det tæn­ker jeg bestemt, vi skal hol­de dem op på i det nye år, og jeg håber, at Fri Kul­tur bli­ver ste­det, hvor du kan læse og lyt­te til de bed­ste og mest inter­es­san­te kri­ti­ske inter­views med dan­ske mediechefer.

Jour­na­li­ster til salon og blød bol­le med magten

En medi­e­kri­tisk histo­rie, jeg også vil opfor­dre dig til at læse eller gen­læ­se, hand­ler om den ind­spist­hed, der fin­des mel­lem jour­na­li­ster og de magt­ha­ve­re, som de er sat i ver­den for at kon­trol­le­re. Et godt eksem­pel på det, fin­der du i den­ne histo­rie, der hand­ler om, at Stats­mi­ni­ste­ri­ets efter­hån­den beryg­te­de depar­te­ment­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen har noget så eli­tært som en bog­klub med Infor­ma­tions che­fre­dak­tør Rune Lyk­ke­berg og Poli­ti­kens lit­te­ra­tur­re­dak­tør Jes Ste­in Peder­sen, hvor de læser Proust akkom­pag­ne­ret af deres bed­re halv­de­le. Man skul­le næsten tro, at det var et afsnit af Klovn, men den er god nok, og som føl­ge af sin del­ta­gel­se i bog­klub­ben erken­der Rune Lyk­ke­berg selv, at han er inha­bil, når det kom­mer til at dæk­ke Bar­ba­ra Ber­tel­sens gøren og laden. Spe­ci­elt, al den stund, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen – efter Met­te Fre­de­rik­sen – synes at være den mest magt­ful­de kvin­de i lan­det, sam­ti­dig med at Dag­bla­det Infor­ma­tion har system­kri­tik som sin vig­tig­ste DNA-streng. Det fore­kom­mer bizart at fore­stil­le sig, at den ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør må gå uden for døren, hver gang Bar­ba­ra Ber­tel­sens navn kom­mer op på Infor­ma­tions redaktionsmøder.

Én ting, jeg bli­ver nødt til at næv­ne på fal­de­re­bet for ellers gør ingen andre det er, at det var på Fri­heds­bre­vet, du først kun­ne læse, at Ber­ling­s­ke Media plan­lag­de at kup­pe Radio Loud og skif­te navn til 24syv.

En idé, som min kol­le­ga Mads Brüg­ger kal­der usøm­me­lig omgang med lig, mens Louds pro­gram­di­rek­tør Simon Ander­sen mere anser sig selv som en Sankt Bern­hards­hund, der med en tøn­de whi­skey om hal­sen red­der skat­te­bor­ger­nes 65 mil­li­o­ner kro­ner om året op fra en lavi­neu­lyk­ke. Selv kan jeg ikke helt fin­de ud af, om det er galt eller geni­alt, så jeg tror, jeg vil over­la­de mikro­fo­nen til Simon Ander­sen selv, der i det­te vidun­der­li­ge inter­view sag­de føl­gen­de, da han blev kon­fron­te­ret med pla­ner­ne: “Om det kan hed­de 24syv? Det er jo en skør idé. Det vil­le være fuld­stæn­dig absurd at kal­de LOUD for 24syv. Kan du ikke høre det? Hvem fan­den vil­le få den ide? Det er jo så sinds­sygt.

Kri­mi­nel­le på repeat

Et sid­ste inter­es­sant inter­view, som jeg synes du skal læse fra Fri Kul­tur, er det­te inter­view med musikpro­du­ce­re­ren Ali Sufi, efter den 19-åri­ge rap­per Milan Rahim blev skuddræbt.

Over de sene­ste år er det begyndt at stå mere og mere klart, at en del af top­pen på den dan­ske musiks­ce­ne er fil­tret vold­somt sam­men med den kri­mi­nel­le under­ver­den, og i inter­viewet ankla­ger Ali Sufi de dan­ske pla­de­sel­ska­ber for at være elle­vil­de for at tje­ne pen­ge på unge ghet­todren­ge med plet­te­de straf­fe­at­te­ster, men ikke være vil­li­ge til at tage ansvar for den kri­mi­nel­le men­ta­li­tet, som pla­de­sel­ska­ber­ne lang­somt, men sik­kert er ved at slu­se ind i branchen.

Når jeg har den­ne histo­rie med her på fal­de­re­bet, skyl­des det især, at jeg håber på, at vi i Fri Kul­tur kan brin­ge man­ge fle­re histo­ri­er om de råd­ne æbler i den dan­ske musik­bran­che i det nye år. Det har læn­ge fore­kom­met mig fuld­stæn­dig absurd, hvor­dan vi som sam­fund bru­ger uane­de res­sour­cer på at bekæm­pe ban­de­kri­mi­na­li­tet og føde­kæ­den til den kri­mi­nel­le under­ver­den, mens en stor del af de rap­pe­re, der sid­der på tro­nen i den vold­somt popu­læ­re musik­gen­re “urban” både glo­ri­fi­ce­rer hår­de kri­mi­nel­le mil­jø­er og helt åben­lyst også selv tager del i festen.

Jeg har for­nem­mel­sen af, at det i nog­le afkro­ge af musik­bran­chen nær­mest er en posi­tiv ting, hvis du har en læn­ge­re fængsels­dom på cv’et, men jeg kan jo tage fejl. I hvert fald er det noget, som jeg garan­te­rer, at vi vil for­sø­ge at under­sø­ge på Frihedsbrevet.

I det nye år

Her til sidst vil jeg egent­lig bare under­stre­ge, hvor tak­nem­me­lig jeg er for, at du har valgt at teg­ne et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet. For at vi kan bedri­ve god, kri­tisk og under­hol­den­de jour­na­li­stik, er det en helt grund­læg­gen­de for­ud­sæt­ning, at folk som dig væl­ger at støt­te os.

Sam­ti­dig bil­der jeg mig over­ho­ve­det ikke ind, at vi er i mål med alt det, vi vil med vores kul­turjour­na­li­stik end­nu. Jeg synes blandt andet, at vi skal bli­ve bed­re til at hol­de øje med, hvad vores alle­sam­mens skat­te­kro­ner går til i dansk kul­tur­liv, og det for­ven­ter jeg, at vi for alvor går i gang med i det nye år. Jeg kun­ne også godt tæn­ke mig, at vi langt ofte­re har gode, skar­pe inter­views med kulturpersonligheder.

Jeg vil også ger­ne lan­ce­re for­skel­li­ge maga­sin­pro­gram­mer på lyd, som du kan gå og for­nø­je dig med i vores app. Min ambi­tion er, at vi er klar med det før­ste skud på stam­men i før­ste kvar­tal af det nye år.

Sam­ti­dig synes jeg efter­hån­den også, at hele myste­ri­et om Sara Omar kal­der på at bli­ve fol­det ud i en podcast­se­rie på vaske­æg­te true cri­me-manér.

Der er med andre ord nok at glæ­de sig til som abon­nent på Fri Kul­tur i 2022. Hvis du har idéer til emner, som du synes vi bør beskæf­ti­ge os med, eller måske end­da deci­de­re­de tip til histo­ri­er, så kan du skri­ve til mig på kristoffer@frihedsbrevet.dk. Her hører jeg også meget ger­ne fra dig, hvis du har for­slag til, hvad der kun­ne gøre nyheds­bre­vet bed­re og mere ved­kom­men­de for dig.

Jeg ønsker dig et rig­tig godt nytår!

Ven­lig hilsen

Kri­stof­fer Erik­sen, chefredaktør