Adgang til jiha­di­sti­ske mil­jø­er er en for­ud­sæt­ning for frem­skridt inden for forsk­nin­gen – men det er svært

I den­ne uges Fri Jihad for­tæl­ler jeg om, hvor­dan det står til med den empi­ri­ske (data­drev­ne) forsk­ning inden for ter­r­o­ris­me-stu­di­er og for­kla­rer, hvor­for den både er van­ske­lig og vig­tig, hvis man ger­ne vil have svar på nog­le af de spørgs­mål, som den for­gang­ne uges begi­ven­he­der på jiha­dis­me-fron­ten har rejst. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.