Adgang til jiha­di­sti­ske mil­jø­er er en for­ud­sæt­ning for frem­skridt inden for forsk­nin­gen – men det er svært

I den­ne uges Fri Jihad for­tæl­ler jeg om, hvor­dan det står til med den empi­ri­ske (data­drev­ne) forsk­ning inden for ter­r­o­ris­me-stu­di­er og for­kla­rer, hvor­for den både er van­ske­lig og vig­tig, hvis man ger­ne vil have svar på nog­le af de spørgs­mål, som den for­gang­ne uges begi­ven­he­der på jiha­dis­me-fron­ten har rejst. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her