Afri­ka: Det bli’r bed­re dag for dag – nog­le steder

Man­ge husker sik­kert san­gen “Afri­ka fra 1985, som blev ind­spil­let af en ræk­ke dan­ske pop­stjer­ner nogen­lun­de sam­ti­dig med et lig­nen­de ame­ri­kansk pro­jekt med Micha­el Jack­son i spid­sen: “We Are the Wor­ld”. San­gen blev også kendt som ”Giv en hånd til Afri­ka”, for det var nem­lig for­må­let med både det dan­ske og en ræk­ke lig­nen­de inter­na­tio­na­le pro­jek­ter det år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her