Afslø­ring: Kri­mi­nal­forsor­gen nedt­o­ne­de advars­ler i sagen om ulov­li­ge aflytninger

En ræk­ke hidtil ukend­te e‑mails får nu nog­le af lan­dets frem­træ­den­de for­svar­sad­vo­ka­ter til at skær­pe kri­tik­ken mar­kant i sagen, hvor Kri­mi­nal­forsor­gen i poten­ti­elt fle­re år ulov­ligt har opta­get og aflyt­tet for­tro­li­ge tele­fon­sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og ind­sat­te i fængs­ler­ne. Det er tid­li­ge­re kom­met frem, at Kri­mi­nal­forsor­gen alle­re­de i marts 2021 blev adva­ret om pro­ble­mer­ne, men intet gjor­de før omkring et år sene­re. Nu viser det sig, at antal­let af advars­ler er fle­re, og ind­hol­det af dem er noget mere omfat­ten­de, end Kri­mi­nal­forsor­gen selv har givet udtryk for i den rede­gø­rel­se, som den 30. juni blev over­sendt til Fol­ke­tin­get. Det viser en gen­nem­gang af en ræk­ke inter­ne e‑mails, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i og sam­men­holdt med oplys­nin­ger­ne i myn­dig­he­dens egen rede­gø­rel­se om forløbet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.