Ale­ne i krig under frem­med flag

Adskil­li­ge tusin­de udlæn­din­ge, her­un­der et ukendt antal bor­ge­re fra Dan­mark, rej­ser i dis­se dage til Ukrai­ne for at gri­be til våben og kæm­pe under frem­med flag. Men selv­om dan­ske kri­ge­re bli­ver en del af poten­ti­elt livs­far­li­ge krigs­hand­lin­ger, kan hver­ken par­ti­er på Chri­sti­ans­borg eller myn­dig­he­der sva­re klart på, om de dan­ske frem­med­kri­ge­re får sær­lig hjælp og støt­te, hvis de over­le­ver og en dag ven­der hjem igen. Det viser en ræk­ke svar til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.