Alle på Ros for et frit Palæstina

En omdis­ku­te­ret dag under Palæsti­nas faner fandt sted tirs­dag på Roskil­de Festi­val. Ensi­dig pro­pa­gan­da, har kri­tik­ken lydt, mens festi­va­len selv har meldt ud, at det tvær­ti­mod hand­ler om at sam­les til dia­log og reflek­sio­ner i lyset af en tragisk situ­a­tion i Gaza. Fri­heds­bre­vet tog med for at se, hvad der så rent fak­tisk blev sagt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her