Alter­na­ti­vets nye kli­ma­ord­fø­rer har flø­jet mere end 24 gan­ge på fem år: “Jeg mener ikke, at jeg skal være foregangsperson”

Den nyud­nævn­te kli­ma­ord­fø­rer i Alter­na­ti­vet, kli­ma­for­ske­ren The­resa Sca­ve­ni­us, har i kla­re ven­din­ger argu­men­te­ret for, at der bør ind­fø­res en sær­lig CO2-ratio­ne­ring, så man kun i begræn­set omfang kan for­bru­ge kli­ma­be­la­sten­de varer som kød, tøj og fly­rej­ser. Alt sam­men for at sik­re en mere lige­lig for­de­ling af goder­ne. Sådan skrev Sca­ve­ni­us i Poli­ti­ken i 2021, da hun stif­te­de par­ti­et Momen­tum, som nu er ind­lem­met i Alter­na­ti­vet. Selv har The­resa Sca­ve­ni­us dog ikke holdt sig til­ba­ge med fly­rej­ser­ne. Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i kli­ma­ord­fø­re­rens tje­ne­ste­rej­ser ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, hvor hun er ansat som lek­tor og kli­ma­po­li­tisk for­sker. Bila­ge­ne viser, at The­resa Sca­ve­ni­us siden 2017 i arbejds­re­gi har flø­jet i alt 24 gan­ge. Fly­ve­tu­re­ne har pri­mært været mel­lem Køben­havn og Aal­borg, mens der også er rej­ser til og fra Bruxel­les, Wien og Bornholm. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.