Ame­ri­kansk akti­vist: Putin har begå­et krigs­for­bry­del­ser, men Kina er den stør­ste trus­sel mod men­ne­ske­ret­tig­he­der på glo­balt plan

Med kri­gen i Ukrai­ne og de kræn­kel­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der, som fin­der sted, er det på sin plads at min­de om, at Human Rights Watch har sine rød­der i Moskva, og at det var her, man først insi­ste­re­de på at omsæt­te Hels­ing­fors-slutak­tens ord til hand­ling. Hels­ing­fors-slutak­ten før­te efter Den Kol­de Krig til etab­le­ring af OSCE, Orga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Euro­pa, som de sene­ste otte år har været til ste­de i det øst­li­ge Ukrai­ne for at moni­to­re­re kri­gens gang. I for­læn­gel­se af den histo­rie har jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning talt med Ken­neth Roth, som siden 1993 har været direk­tør for Human Rights Watch (HRW). HRW er ble­vet en ver­den­s­oms­pæn­den­de orga­ni­sa­tion med fle­re hund­re­de ansat­te i 50 lan­de og et årligt bud­get på omkring en halv mil­li­ard kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.