Ame­ri­kansk eks­pert: Der­for kom­mer dan­ske F‑16-fly ikke til at gøre nogen for­skel på slag­mar­ken i Ukraine

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske mili­tær­eks­pert Dani­el Davis. Davis har 21 års tje­ne­ste i USA’s væb­ne­de styr­ker bag sig, og han er i dag seni­o­r­for­sker ved tæn­ket­an­ken Defen­se Pri­o­ri­ties i Was­hin­g­ton. Under Den Kol­de Krig gjor­de Davis tje­ne­ste i Tys­kland, og sene­re delt­og han i både den før­ste og anden Gol­f­krig i Irak. Han har også været udsendt til Afg­ha­ni­stan, hvor han som en af de før­ste gik offent­ligt i ret­te med den offi­ci­el­le histo­rie om ame­ri­kansk succes. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her