Ame­ri­kansk eks­pert: Her er Putins strategi

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Robert Per­son, som er knyt­tet til det ame­ri­kan­ske for­svar­sa­ka­de­mi West Point i sta­ten New York. West Point er en legen­da­risk insti­tu­tion. Her har nog­le af USA’s sto­re gene­ra­ler fået deres uddan­nel­se eller været ansat helt til­ba­ge fra bor­ger­kri­gen i 1860’erne, over krigs­hel­te fra Anden Ver­denskrig som Dwight D. Eisen­hower, der sene­re blev præ­si­dent, Geor­ge Pat­ton og Doug­las MacArt­hur til nuti­dens mili­tæ­re lede­re såsom Nor­man Schwarzkopf og Mar­tin Demp­sey samt den nuvæ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Lloyd Austin. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her