Ame­ri­kansk eks­pert: Kina vil angri­be Taiwan

I den­ne uges Fri Tænk­ning taler jeg med en af USA’s mest erfar­ne diplo­ma­ter. Nav­net er Chas Fre­e­man. Fre­e­man taler ara­bi­sk, kine­sisk, fransk, spansk, portu­gi­sisk, tysk, ita­li­ensk og et par andre sprog. Han har sid­det på top­po­ster i både uden­rigs- og for­svars­mi­ni­ste­ri­et i Was­hin­g­ton og har været udsta­tio­ne­ret i en lang ræk­ke lan­de, her­i­blandt Kina og Indi­en. Under Gol­f­kri­gen i 1991 var han USA’s ambas­sa­dør i det stra­te­gisk vig­ti­ge Sau­di-Ara­bi­en, og i 1993–94 hav­de Fre­e­man i for­svars­mi­ni­ste­ri­et ansva­ret for at udvik­le en ame­ri­kansk stra­te­gi for en ny sik­ker­heds­or­den i Euro­pa med NATO som omdrejningspunkt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.