Ame­ri­kansk eks­pert: Rusland er Euro­pas stær­ke­ste magt

For 20 år siden tal­te man seri­øst om, at Rusland kun­ne gå i opløs­ning, men nu er lan­det til­ba­ge som en stormagt med glo­ba­le ambi­tio­ner, siger for­sker på Stan­ford University … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.