Ark: Grøn­ne geni­a­li­te­ter til selv stæ­di­ge kødspisere

I kryd­set mel­lem Fre­de­riks­borg­ga­de og Nør­re Fari­mags­ga­de lig­ger Restau­rant Ark. Vi kan ikke være de ene­ste, der gen­tag­ne gan­ge er gået for­bi uden at læg­ge vide­re mær­ke til den sådan lidt høj­pan­de­de faca­de, der både stik­ker ud og er usyn­lig midt i hel­ve­des­lys­kryd­set, der for­bin­der de to ekstremt lar­men­de gader. Efter sigen­de har fle­re restau­ran­ter gen­nem tiden for­søgt sig på adres­sen uden den sto­re suc­ces, og det er da vit­ter­ligt også en ægte skod pla­ce­ring rent stem­nings­mæs­sigt. Alt­så hvor­dan får man lige skabt en nice vibe, når Pan­du­ro Hob­bys udstil­lings­vin­du­er over­be­ly­ser alt i hund­re­de meters omkreds? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.