Arran­gør bag frikir­ke-mid­dag med Hill­song og Jor­dan Peter­son: “Hvis Hill­song er fana­tisk, er langt hoved­par­ten af frikir­ker fanatiske”

I et Face­book-opslag fra Frikirkenet.dk ses udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek (S), komi­ker Cas­per Chri­sten­sen, kli­ma­skep­ti­ker Bjørn Lom­borg og grund­læg­ger af medi­et Zet­land Lea Kors­gaard i en enga­ge­ret sam­ta­le med Peter­son. Kri­tik­ken har været til at tage og føle på på de soci­a­le medi­er: For hvad lave­de dis­se kend­te dan­ske poli­ti­ke­re og menings­dan­ne­re dog til et mid­dags­sel­skab med en kon­tro­ver­si­el psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor – oveni­kø­bet på den skan­da­li­se­re­de frikir­ke Hill­songs reg­ning? Ingen af del­ta­ger­ne vil end­nu løf­te slø­ret for, hvad de snak­ke­de om til mid­da­gen. Fri­heds­bre­vet har talt med gene­ral­se­kre­tær i Frikir­ke­net – og nu alt­så også mand bag den debat­ska­ben­de mid­dag – Mika­el Wandt Laur­sen. Laur­sen mener ikke, at kri­tik­ken, der blandt andet går på, at Hill­song er “fana­tisk”, har noget på sig, for i så fald er langt de fle­ste frikir­ker fana­ti­ske, siger han. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her