Asyl­cen­tre gik for en slik før Langeland-miseren

Udlæn­din­ge­sty­rel­sen solg­te sid­ste år tre ejen­dom­me i soci­al­de­mo­kra­ti­ske kom­mu­ner, hvor asylan­sø­ge­re tid­li­ge­re har været indkvarteret … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.