At gå i krig for vær­di­er er som at knep­pe for kyskhed

Asle Toje er ikke nogen almin­de­lig aka­de­mi­ker, selv om han er uddan­net på to af ver­dens mest pre­sti­gi­øse uni­ver­si­te­ter, Cam­brid­ge i Stor­bri­tan­ni­en og Colum­bia i New York, hvor han har beskæf­ti­get sig med krigs­stu­di­er, inter­na­tio­na­le rela­tio­ner og Euro­pa-stu­di­er. Han fore­træk­ker at opsø­ge ste­der, som man­ge vil­le und­gå, og han taler med men­ne­sker, som soci­alt og kul­tu­relt er dybt for­skel­li­ge fra ham selv. Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Asle Toje om, hvad der er galt med Euro­pa, om kri­gen i Ukrai­ne og hans frygt for en tred­je ver­denskrig med brug af atomvåben. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her