Bag om nytårs­ta­len: Met­te Fre­de­rik­sen vil­le ikke have Arne-maleri

Til stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens nytårs­ta­le blev et male­ri på Mari­en­borg skif­tet ud. Et nyt male­ri blev hængt op kun til lej­lig­he­den, og Fri­heds­bre­vet kan nu gen­nem en aktind­sigt for­tæl­le, hvil­ke male­ri­er Stats­mi­ni­ste­ri­et fra­valg­te og til­valg­te. Det kon­kre­te ind­blik i pro­ces­sen for­tæl­ler en histo­rie om en detal­je­be­vidst stats­mi­ni­ster, der ikke over­la­der meget til til­fæl­dig­he­der­ne. Kor­re­spon­dan­cen viser, at Met­te Fre­de­rik­sen har sendt to med­ar­bej­de­re i byen for at skaf­fe et male­ri – og at det skul­le være lavet af en kvin­de og sig­na­le­re andet end klas­sisk arbej­der­ro­man­tik. Og så skul­le det fore­gå i hemmelighed. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her