Baje­re, hot­dogs og drinks: Sådan beta­ler sto­re virk­som­he­der for fester på dan­ske ambas­sa­der i det skjulte

Når dan­ske ambas­sa­der rundt om i ver­den hol­der fester, sker det ofte med en øko­no­misk hånds­ræk­ning i form af sponsora­ter fra pri­va­te fir­ma­er som Novo Nor­disk og flypro­du­cen­ten Lock­he­ed Martin. 

Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af sager­ne viser, at ambas­sa­der­ne i en lang ræk­ke til­fæl­de ikke regi­stre­rer nav­ne­ne på sponso­rer­ne, hvil­ket nu møder kri­tik fra fle­re eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her