Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen tager lukra­ti­ve EU-til­skud med sig over til Mode­ra­ter­ne: “Et man­dat er rig­tig man­ge pen­ge værd”

Valg til Europaparlamentet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans søn Bergur Løkke Rasmusssen (V), der er kandidat til Europarlamentet, stemmer på Nyboder Skole.

Trods for­sik­rin­ger om det mod­sat­te skif­te­de Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen i sid­ste uge til sin fars par­ti Mode­ra­ter­ne. Der­med har det rela­tivt nye par­ti plud­se­lig plads i Euro­pa-Par­la­men­tet, hvor Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen har sid­det for Ven­stre siden novem­ber 2022. Par­ti­hop­pet giver ikke bare Mode­ra­ter­ne et sæde i Bruxel­les, for når Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen skif­ter par­ti, flyt­ter der også sto­re mæng­der EU-kro­ner med. Hver ene­ste måned har han eksem­pel­vis mulig­hed for et til­skud på 235.000 kro­ner, som gav­ner Moderaterne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her