Ber­ling­s­ke Media-top­chef Anders Krab-Johan­sen mod­si­ger sig selv og kom­mer med mysti­ske svar

Ber­ling­s­ke Medi­as top­chef, Anders Krab-Johan­sen, er i fle­re til­fæl­de kom­met med selv­mod­si­gel­ser og kryp­ti­ske svar i sagen om sin hem­me­li­ge metoo-rap­port og det for­løb, der end­te med at koste Micha­el Dyr­by job­bet som che­fre­dak­tør på B.T. Det viser Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af medi­e­che­fens udta­lel­ser i medi­er­ne og over for med­ar­bej­de­re i Ber­ling­s­ke Media, der udgi­ver B.T., Ber­ling­s­ke og Weekendavisen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.