Ber­ling­s­ke Media-top­chef Anders Krab-Johan­sen mod­si­ger sig selv og kom­mer med mysti­ske svar

Ber­ling­s­ke Medi­as top­chef, Anders Krab-Johan­sen, er i fle­re til­fæl­de kom­met med selv­mod­si­gel­ser og kryp­ti­ske svar i sagen om sin hem­me­li­ge metoo-rap­port og det for­løb, der end­te med at koste Micha­el Dyr­by job­bet som che­fre­dak­tør på B.T. Det viser Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af medi­e­che­fens udta­lel­ser i medi­er­ne og over for med­ar­bej­de­re i Ber­ling­s­ke Media, der udgi­ver B.T., Ber­ling­s­ke og Weekendavisen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her