Ber­ling­s­ke Media-top­chef vil­le under­sø­ge “gue­ril­la­hær” i hem­me­lig rap­port – lave­de selv liste med navne


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef, Anders Krab-Johan­sen, vil­le under­sø­ge metoo-debat­tens “gue­ril­la­hær” på soci­a­le medi­er i en rap­port, han fik lavet i al hem­me­lig­hed, efter Micha­el Dyr­by hav­de truk­ket sig som che­fre­dak­tør på B.T.

Sådan lød for­kla­rin­gen fra Anders Krab-Johan­sen under et luk­ket møde med de ansat­te på Ber­ling­s­ke i man­dags, efter Fri­heds­bre­vet søn­dag kun­ne afslø­re rap­por­tens eksistens. 

Iføl­ge Anders Krab-Johan­sen var for­må­let med rap­por­ten at gøre ham gene­relt klo­ge­re på metoo-dæk­nin­gen og strøm­nin­ger­ne på de soci­a­le medier. 

Det kom blandt andet frem under mødet i man­dags, at top­che­fen var med til at lave en liste med kon­kre­te nav­ne, som skul­le have deres adfærd på soci­a­le medi­er undersøgt. 

En liste, der udover at tæl­le che­fre­dak­tø­rer­ne på B.T., Wee­ken­da­vi­sen og Ber­ling­s­ke, også omfat­te­de en ræk­ke inter­ne og ekster­ne jour­na­li­ster og debat­tø­rer, der på for­skel­lig vis hav­de gjort sig bemær­ket i metoo-debatten. 

Den hem­me­li­ge rapport

Søn­dag kun­ne Fri­heds­bre­vet i for­bin­del­se med et stør­re portræt af Anders Krab-Johan­sen afslø­re, at Krab-Johan­sen i al hem­me­lig­hed har fået udar­bej­det en rap­port, som kort­læg­ger en ræk­ke ansat­tes adfærd på soci­a­le medi­er under metoo-debat­ten samt for­lø­bet op til Micha­el Dyr­bys exit. Rap­por­ten under­sø­ger også den jour­na­li­sti­ske dækning. 

Micha­el Dyr­by trak sig efter Discovery+-dokumentaren om sexis­me på TV 2, hvor han var chef fra 2002 til 2015. Både Micha­el Dyr­by og Anders Krab-Johan­sen blev kri­ti­se­ret for deres hånd­te­ring af sagen. 

Efter­føl­gen­de bestil­te Anders Krab-Johan­sen rap­por­ten hos kon­su­lent­fir­ma­et Ulob­by. Den lå klar i mid­ten af janu­ar, men det er først nu, de ansat­te i Ber­ling­s­ke Media hører om den. 

Rap­por­ten kon­klu­de­rer blandt andet, at det hav­de været gavn­ligt for Ber­ling­s­ke Media, hvis medi­e­hu­sets for­skel­li­ge medi­er hav­de talt med én stemme. 

Den kon­klu­de­rer også, at Ber­ling­s­kes to che­fre­dak­tø­rer, Tom Jen­sen og Met­te Øster­gaard, ved deres til- og fra­valg var med til at påvir­ke den nega­ti­ve dæk­ning af Ber­ling­s­ke Media og Micha­el Dyrby. 

Det ske­te der 

I man­dags hav­de Anders Krab-Johan­sen ind­kaldt med­ar­bej­der­ne i Ber­ling­s­ke Media til tre møder. Først med B.T., så Ber­ling­s­ke og til sidst Wee­ken­da­vi­sens medarbejdere. 

Under møde­r­ne gen­nem­gik Anders Krab-Johan­sen sin hem­me­li­ge rap­port og sva­re­de på de kri­ti­ske spørgs­mål, som med­ar­bej­der­ne havde. 

Til møde­r­ne stil­le­de Anders Krab-Johan­sen an med en skærm, hvor­på rap­por­ten blev vist som power­po­int-præ­sen­ta­tion, mens han selv var udsty­ret med et fysisk eksem­plar af rapporten. 

Hos Ber­ling­s­ke blev der især boret i, hvor­for top­che­fen hav­de bestilt rap­por­ten til at star­te med, samt hvad han vil­le have under­søgt — andet end “at bli­ve klo­ge­re”, som han hidtil har holdt sig til. 

Under en byge af kri­ti­ske spørgs­mål for­kla­re­de Anders Krab-Johan­sen, iføl­ge seks kil­der, der var til ste­de, at han blandt andet vil­le under­sø­ge, om der var en såkaldt “gue­ril­la­hær” i spil under metoo-sager – som eksem­pel­vis Dyr­by-sagen – på soci­a­le medier. 

Som for­kla­ring på, hvad han men­te med begre­bet “gue­ril­la­hær”, for­kla­re­de Anders Krab-Johan­sen, at det eksem­pel­vis kun­ne være i per­son­kred­sen omkring Kvin­fo, at den­ne hær skul­le findes. 

Det kom også frem under mødet med Ber­ling­s­kes jour­na­li­ster, at Anders Krab-Johan­sen selv var med til at udar­bej­de en liste med nav­ne på per­so­ner, der skul­le under­sø­ges, og at han hav­de afle­ve­ret listen til Ulobby. 

Det er uvist, hvem Anders Krab-Johan­sen selv har bedt om at få under­søgt, og om Ulob­by har føjet yder­li­ge­re til efterfølgende. 

Mod­sag­de sig selv

Anders Krab-Johan­sen kom med fle­re mod­stri­den­de for­kla­rin­ger under de tre møder med de ansat­te i Ber­ling­s­ke Media. 

Under møder med de ansat­te hos Ber­ling­s­ke afvi­ste han at læse nav­ne­ne op på de per­so­ner, der er ble­vet under­søgt. Det skyl­des, iføl­ge Krab, GDPR-reg­ler­ne om data­be­skyt­tel­se, for­tæl­ler fle­re af de tilstedeværende. 

Men da Anders Krab-Johan­sen sene­re på for­mid­da­gen stod sko­le­ret for Wee­ken­da­vi­sens ansat­te, var GDPR-bekym­rin­gen til­sy­ne­la­den­de dre­vet over, og han læste såle­des man­ge af nav­ne­ne fra listen højt for de fremmødte. 

Under mødet med B.T.’s ansat­te for­kla­re­de Anders Krab-Johan­sen, at det var fir­ma­et Ulob­by, der hav­de udvalgt de per­so­ner, der skul­le under­sø­ges, mens han alt­så kort tid efter hos Ber­ling­s­kes ansat­te erkend­te, at han selv hav­de været med til at lave en liste med nav­ne, der skul­le under­sø­ges af Ulobby. 

“Ingen kom­men­ta­rer”

Fri­heds­bre­vet har frem­sendt en ræk­ke spørgs­mål til Anders Krab-Johan­sen og har siden tors­dag i sid­ste uge for­søgt at få et inter­view med mediechefen. 

Han ønsker fort­sat ikke at udta­le sig. Til de kon­kre­te detal­jer i den­ne arti­kel skri­ver han i en mail: 

“Jeg har ingen kom­men­ta­rer til inter­ne for­hold i Ber­ling­s­ke Media.” 

Det mang­ler vi svar på 

Hvad var det, Anders Krab-Johan­sen mere præ­cist bad kon­su­lent­fir­ma­et Ulob­by om at under­sø­ge? Blev fir­ma­et eksem­pel­vis bedt om at under­sø­ge kon­kre­te påstan­de og antagelser? 

Hvor­dan når rap­por­ten frem til kon­klu­sio­nen om, at to navn­giv­ne che­fre­dak­tø­rers til- og fra­valg har med­vir­ket til den nega­ti­ve dæk­ning af Ber­ling­s­ke Media og Micha­el Dyrby?