Ber­ling­s­ke Medi­as top­chef bestil­te hem­me­lig rap­port om ansat­tes adfærd på soci­a­le medi­er og brug­te beryg­tet spin­dok­tor under møgsag

Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef, 55-åri­ge Anders Krab-Johan­sen, er en af medi­e­bran­chens mest magt­ful­de per­so­ner. Både som top­chef for Bør­sen og Ber­ling­s­ke Media har han skå­ret til, solgt fra og skabt en for­ret­ning, der giver over­skud. Men han har også pro­vo­ke­ret man­ge med sin hår­de og kon­tan­te ledel­ses­stil samt et udtalt behov for kon­trol og orden. På bag­grund af sam­ta­ler med en lang ræk­ke per­so­ner, som ken­der Anders Krab-Johan­sen, teg­ner Fri­heds­bre­vet her et portræt af top­che­fen og afslø­rer et par af hans stør­ste hem­me­lig­he­der fra den sene­ste tid i Ber­ling­s­ke Media. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.