Ber­ling­s­ke Medi­as top­chef bestil­te hem­me­lig rap­port om ansat­tes adfærd på soci­a­le medi­er og brug­te beryg­tet spin­dok­tor under møgsag

Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef, 55-åri­ge Anders Krab-Johan­sen, er en af medi­e­bran­chens mest magt­ful­de per­so­ner. Både som top­chef for Bør­sen og Ber­ling­s­ke Media har han skå­ret til, solgt fra og skabt en for­ret­ning, der giver over­skud. Men han har også pro­vo­ke­ret man­ge med sin hår­de og kon­tan­te ledel­ses­stil samt et udtalt behov for kon­trol og orden. På bag­grund af sam­ta­ler med en lang ræk­ke per­so­ner, som ken­der Anders Krab-Johan­sen, teg­ner Fri­heds­bre­vet her et portræt af top­che­fen og afslø­rer et par af hans stør­ste hem­me­lig­he­der fra den sene­ste tid i Ber­ling­s­ke Media. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her