Beskæf­ti­gel­sen bul­drer frem i hotel- og restau­ra­tions­bran­chen, men sti­gen­de smit­te tru­er forude

Der er for alvor gang i det dan­ske arbejds­mar­ked. I sep­tem­ber steg antal­let af løn­mod­ta­ge­re med 13.000, hvil­ket brin­ger den sam­le­de beskæf­ti­gel­se op på 2.882.000 per­so­ner, som er det høje­ste niveau nogen­sin­de.  Sam­ti­dig blev sep­tem­ber den otten­de måned i streg med sti­gen­de beskæf­ti­gel­se, hvil­ket har med­ført, at der nu er 80.000 fle­re per­so­ner i beskæf­ti­gel­se end før den før­ste cor­o­na-rela­te­re­de ned­luk­ning. Det viser helt nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Men den sti­gen­de smit­te i sam­fun­det tru­er frem­gan­gen, og både hos bran­che­for­e­nin­gen Hore­s­ta og fag­for­e­nin­gen 3F går de vin­te­r­en i møde med afmå­lt optimisme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her