Bio­gra­fer skal beta­le cor­o­na-støt­te til­ba­ge og føler sig snydt, straf­fet og for­bi­gå­et: “Vores til­lid til poli­ti­ker­ne lig­ger på et meget lil­le sted”

Man­ge af lan­dets bio­gra­fer, der blev til­delt støt­te under cor­o­na-ned­luk­nin­ger­ne, skal nu beta­le støt­ten til­ba­ge. Selv­om de blev opfor­dret til at søge pen­ge­ne, og selv­om de brug­te pen­ge på at få reviso­rer til at udar­bej­de støt­te­an­søg­nin­ger­ne, så var hjæl­pe­pak­ker­ne bare aldrig desig­net til bio­gra­fer, og det mener bio­gra­fer­ne, at de godt kun­ne have fået at vide. Nu er fle­re bio­gra­fer sand­syn­lig­vis i fare for at luk­ke, for­di de har brugt nog­le pen­ge, som de aldrig skul­le have haft. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.